donderdag 22 maart 2018

Deurne over 10, 20, 30 jaar

Ook bij de verkiezing voor de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad  drong de boodschap door dat we de aarde niet op moeten eten, maar integendeel moeten beschermen tegen onszelf. 

Deze realiteit wordt voelbaar in de Deurnese politiek en het bestuur van de gemeente. De verkiezingsprogramma’s 2018 van alle politieke partijen in Deurne gingen voor een deel over duurzaamheid, klimaat, platteland, natuur en andere onderwerpen die te maken hebben met de toekomst van Deurne.

Geen van de verkiezingsprogramma's pleitte echter voor een doorbraak in ons denken en doen. Maar de transitie naar een nieuwe toekomst komt zeker en wel binnen redelijk afzienbare tijd. Tegen het einde van de nieuwe gemeenteraad (2022) is de transitie, ook voor kleinere gemeenten, eerste prioriteit geworden.


Politiek en reclame

De campagnes rondom de verkiezingen maakten nog eens duidelijk dat in Deurne de vorm voorlopig wint van de inhoud. Folders, reclameborden, slogans, versierde auto’s, debatten, social media, advertenties, schone beloften, maar te weinig inhoud. Het is zoeken met een waka-waka lichtpuntje om aan de verre horizon iets te  vinden over visie op de toekomst van Deurne. Misschien is dat ook geen taak voor de politiek en moeten andere inwoners het visie-gat meer en meer gaan vullen.

Zeker is zeker

Een ding staat vast: over 30 jaar is Deurne onherkenbaar veranderd en dat wordt op veel kortere termijn al zichtbaar. 

De aanleiding voor de doorbraak komt niet of nauwelijks uit de Deurnese samenleving. De doorbraak in Deurne hangt samen met aardverschuivingen elders in Nederland, Europa en de rest van de wereld.

Signalen over grote veranderingen komen van buiten, maar zullen aanzienlijke  gevolgen hebben voor de gemeente Deurne en haar inwoners.


Voorbeelden

Enkele veranderingen in de periode tot 2050 die nu al zichtbaar zijn.
Veel minder afstand tussen arm en rijk
Afscheid van het gas
Alle vervoer wordt elektrisch
Einde van de meeste vormen van grootschalige industriële landbouw
Aarde en zon worden de grootste energie leveranciers
Vliegreizen en vlees worden veel duurder
Alle nieuwe woningen worden energie neutraal
Meer en veel sterkere natuur; spectaculaire verbetering van biodiversiteit
Veel nieuwe initiatieven voor kleinschalige activiteit, onder meer productie van voedsel en ambachtelijk ondernemerschap
Heropleving van kunst en cultuur
Nieuwe vormen van politiek en bestuur; van partijen naar beweging en netwerken; besturen door verbinding
Sterke toename van bestuurlijke initiatieven buiten de politiek
Volksverschuivingen als gevolg van droogte en andere natuurrampen
Informatie vervangt het reizen als middel om de wereld kleiner te maken
Ingrijpende innovaties in zorg en onderwijs 

Al deze veranderingen hebben nu al betekenis voor het bestuur van de gemeente Deurne.


Het nieuwe Deurne

Deurne neemt definitief afscheid van het agrarische verleden. Deurne als boerendorp wordt Deurne als woon-, leer-, speel-, werk- en recreatiedorp. Steeds meer mensen ontvluchten de drukte en zoeken een woonplek in een meer landelijke omgeving, bijvoorbeeld in Deurne. De kern van grootschalige economische bedrijvigheid ligt buiten Deurne, in een deel van de omgeving van Eindhoven, Helmond en Venlo.  Deurne heeft geen ambitie om grootschalige industriële- of logistieke bedrijven binnen te halen. Nieuwe bedrijven leggen in Deurne een examen van duurzaamheid af. Natuur is ook in Deurne steeds belangrijker. Deurne wordt met schoon en frequent transport verbonden met centra van werken en leren. In het centrum vullen wonen, kopen, horeca, cultuur, natuur elkaar aan in een creatieve, groene omgeving.

Sturen van de ontwikkeling

Deurne staat niet alleen in het grote veranderingsproces van de 21ste eeuw. Integendeel. Initiatieven voor verandering komen bijna allemaal van bronnen buiten het dorp. Besturen is vooruitzien. Bij het besturen van het dorp worden kundige en betrokken inwoners steeds meer ingeschakeld.  Ze dienen als oren en ogen bij het binnenhalen van informatie uit rijke bronnen buiten de gemeente.

De nieuwe democratie ontwaakt. Inwoners worden continu ingeschakeld en niet slechts een keer per vier jaar. Er komt een einde aan de weinig productieve machtsstrijd van politieke partijen. Besturen wordt professioneler en komt dichter bij de inwoners. 


De rol van informatie

Bronnen van informatie zijn steeds meer toegankelijk voor alle inwoners. Informatie over ontwikkelingen in de wereld zijn onderdeel van continu leren op alle niveaus. Inwoners worden gestimuleerd  zich breed op te stellen in een wereld vol verandering. Informatie wordt in open, eerlijke processen gebruikt om in nieuwe overlegstructuren in buurten, gemeenten, provincies, waterschappen en landelijk mee te werken aan de vormgeving van de toekomst.

Duurzaam Deurne nieuws

Er komt een einde aan de rol van Duurzaam Deurne nieuws, actief vanaf eind 2013.

Meer en meer Inwoners nemen initiatieven om ontwikkelingen, afkomstig uit de wereld buiten Deurne, los van politiek en bestuur, naar binnen te brengen. 

Tijdelijke netwerken van min of meer gelijkgestemden nemen de rol over van meer formele organisaties met statuten, leden en jaarvergaderingen.

Deurne maakt steeds meer gebruik van de mogelijkheden van de mensen die er wonen, leren en werken. Dat is democratie. Dat is de bron van duurzame ontwikkeling.


Bedankt

Heel veel dank aan de velen die een rol speelden in het opsporen, binnenbrengen, vormgeven en aanbieden van heel veel informatie via Duurzaam Deurne nieuws.

Die activiteit zal in nieuwe vormen en via nieuwe processen doorgaan en alleen maar groeien en meer invloed krijgen op bestuur en inwoners in de komende jaren. 

Niet alleen in Deurne, maar in veel woongemeenschappen binnen en buiten Nederland. Duurzaam Deurne nieuws was een tijdelijk overgangsverschijnsel.