dinsdag 6 maart 2018

De wereld voeden, hoe doen we dat?

Industriële landbouw?

Tegen 2050 groeit de wereldbevolking aan tot 9,8 miljard mensen. Aanhangers van een grootschalig, industrieel landbouwsysteem zien die groei als een goede reden om onze landbouw verder te intensifiëren. 'We bouwen nóg een super efficiënte megastal om de wereld te kunnen blijven voeden' is een vaak gehoord argument.

De realiteit toont dat zo'n systeem de honger niet oplost. Integendeel, het industriële, door export gedreven landbouwmodel zorgt voor méér honger in de wereld.


Meer produceren?

Het klinkt logisch: de wereldpopulatie stijgt, dus moeten wij meer gaan produceren om aan de stijgende voedselvraag te voldoen. Maar klopt die stelling? Vandaag lijden 815 miljoen mensen honger. Sinds 2015 neemt voor het eerst in vele decennia de honger in de wereld toe. Is onze voedselproductie er in die periode op achteruit gegaan? Helemaal niet.

Het aanbod overstijgt al jaren de vraag, maar de honger blijft. Waarom?


Het probleem

Met de huidige mondiale landbouwoppervlakte kan je volgens de FAO genoeg voeding produceren voor 10 miljard mensen.

Het probleem is dat de geproduceerde granen niet naar de hongerige magen van mensen gaan, maar naar de knorrende magen van varkens, koeien en pluimvee. Deze consumeren 40% van alle graanproductie en nemen 70% van het totale landbouwoppervlak in.


Verspilling

verspilling is een probleem. Vandaag wordt in de Westerse wereld meer voedsel verspild dan er in heel Zwart-Afrika wordt geproduceerd. Honger is geen productieprobleem, maar een probleem van toegang tot voedsel.

Overdaad

Onze voeding is vooral gebaseerd op granen zoals maïs, soja en oliehoudende zaden. Ondertussen boert onze landbouw biodiversiteit achteruit.

De evolutie naar grootschalige monoculturen heeft gezorgd voor een overvloed aan calorieën. 


Export

In een export gedreven grootschalig landbouwmodel wordt voeding niet als vanzelf aangetrokken door honger. Voeding wordt, zoals bijna alle andere goederen die op de wereldmarkt verhandeld worden, aangetrokken naar de plaats waar zich voldoende koopkracht bevindt. En dat zijn zelden de plaatsen waar mensen honger lijden.

Lokale landbouw

Industriële, exportgerichte landbouw zorgt ervoor dat de lokale markt uitgesloten wordt van kapitaalstromen. Willen we iedereen voeden, dan is een herverdeling van koopkracht nodig. Een belangrijk wapen hiervoor is het ontwikkelen van lokale landbouwgemeenschappen.

Klimaat

Op mondiaal vlak is veeteelt een grotere producent van broeikasgassen dan transport.

Het huidige landbouwmodel draagt in grote mate bij aan de opwarming van het klimaat. Zo werkt het honger elders in de wereld in de hand.


Bron: KNACK; 2 maart 2018

PS: Bovenstaande analyse ontbreekt in de politieke communicatie in Deurne. Sommige politieke partijen in Deurne geloven nog steeds in het grootschalige, industriële, intensieve model voor de landbouw die Deurne machtig en welvarend moet maken.

Aan de tekortkomingen van dat model wordt weinig aandacht gegeven. Over zinvolle alternatieven wordt niet gesproken. Groei is vaak het sleutelwoord.