dinsdag 30 januari 2018

Deurne is geen boerendorp meer

Burgerpanel TipDeurne onderzocht de mening van inwoners van Deurne over heden en toekomst van de intensieve veehouderij. In het Weekblad voor Deurne van 25 januari 2018 werd zeer uitgebreid over dat onderzoek gerapporteerd. Aan het onderzoek deden 446 panelleden mee. Het rapport in het ‘Weekblad’ gaat vooral over de statistische uitkomsten. Interessant is ook het verslag van TipDeurne dat bijna 40 pagina’s lang op www.tipdeurne.nl staat. In dat verslag geven inwoners gratis advies aan bestuurders van Deurne. De resultaten zijn  verontrustend en stimulerend voor huidige en toekomstige bestuurders van Deurne. 


De hoofdvraag

Uit de enquête: “De Deurnese intensieve veehouderij is als economische pijler van wezenlijk belang voor de gemeente Deurne.” 

Die vraag, en ook de meeste reacties, gaan over de situatie nu, in 2018. Gelukkig zijn veel respondenten (mensen die aan het onderzoek deelnamen) meer in de toekomst geïnteresseerd.

Het is voor bestuurders alarmerend dat slechts iets meer dan de helft van de respondenten het eens is met de stelling. Een kwart van de respondenten heeft een andere mening. 

Enkele adviezen:
“Enerzijds moeten we naar duurzamere oplossingen zoeken en anderzijds weet ik niet precies hoeveel veehouders we in stand willen houden.....”
“Zo is het gegroeid ja, wil echter niet zeggen dat dit toekomstbestendig is.”
“De intensieve veehouderij doet het vaak voorkomen alsof zij een grote werkverstrekker is. Dit is niet waar, door alle automatisering zijn er weinig mensen nodig. Ook in de toelevering wordt steeds meer geautomatiseerd.”
“De intensieve veeteelt heeft een moeizame toekomst.”
“De volksgezondheid moet boven het economische belang staan.”
“Het wordt tijd om hierover kritisch na te denken.”
“Agrarische sector in deze vorm bestaat bij de gratie van uitbundige subsidies en een wegkijkende overheid.”
“Grote bedrijven zorgen ervoor dat kleinere bedrijven het niet redden.”
“In de afweging t.o.v. de veroorzaakte schade aan milieu, water, lucht en gezondheid is er vooral economische schade.”

Aantal bedrijven

De stelling: “Deurne telt teveel bedrijven in de intensieve veehouderij.”

Bijna de helft van de respondenten is het eens met deze stelling.

Aan het begin van een nieuwe bestuursperiode (2018-2022) die op 21 maart 2018 ingaat, kunnen nieuwe bestuurders niet ontkomen aan het duidelijk advies van de inwoners van Deurne aan het bestuur: “Er moet een einde komen aan de agrarische situatie die in de periode na Wereldoorlog II in Deurne ontstaan is.”

Enkele adviezen:
“De sector zorgt voor GROOTSCHEEPSE vernietiging van oerbossen en wat er voor terug komt is SOJA (voor de varkens).”
“Deurne is als een schil omgeven door intensieve veehouderijen met alle overlast gevolgen vandien.”
“Er is overproductie, het product wordt over de wereld gesleept, weinig van de producten komen rechtstreeks op de Nederlandse markt.”
“Het buitengebied verloedert.”
“In het verleden gestrooid met vergunningen mede gezien het feit van te bereidwillige medewerking van de banken.”
“Teveel is foutieve benaming. zou moeten zijn te grote bedrijven. Omvorming naar biologische veehouderij is gewenst.”

Overlast?

De vraag: “Ervaart u overlast vanuit de intensieve veehouderij; op het gebied van geur?”

Ruim 30% van de respondenten geeft aan stankoverlast te ervaren, maar het aantal opmerkingen in het verslag is opmerkelijk groot. Stank geeft duidelijk voor velen een negatief imago aan de intensieve veehouderij, maar raakt niet aan de kern. Zoals een respondent meldt: “De stank is vreselijk. Je loopt de deur uit en je ruikt de varkens, je rijdt naar oosten en je ruikt de kippen. Ik heb vaker een soort hooikoorts.” En een andere respondent: “Onze mooie streek wordt als fiets gemeente verpest door de geur.”

Voor veel inwoners is Deurne duidelijk niet meer een ‘boerendorp’, maar moet vooral een  prettige woon- en leefgemeente zijn.


Welke overlast?

De vraag: “Op wat voor andere vlakken ervaart u overlast vanuit de intensieve veehouderij?

Uit de antwoorden op deze vraag blijkt dat zeer veel inwoners overlast ervaren. Zorgen over gevolgen voor de gezondheid voeren hier de boventoon, zoals blijkt uit enkele reacties: 

“Bedreiging van de volksgezondheid; afbraak van onze leefwereld.”
“Gezondheid en milieuschade op korte en lange termijn.”
“Luchtvervuiling, wat aantoonbaar van invloed is op de volksgezondheid.”
“Het risico van een uitbraak met enorme gezondheidsproblemen is ontoelaatbaar groot.”
“De overheid die ons moet beschermen vormt voor mijn gevoel hierdoor een gevaar voor de gezondheid van mijn opgroeiende kinderen.”
“Veiligheidsgevoel als het gaat om veterinaire ziektes (bv. varkenspest, mond- en klauwzeer, Q-koorts) die zich door enorme hoeveelheden opeengepakte dieren en hun transport snel kunnen verspreiden.”
“De situatie in Deurne is zeer ernstig en behoort tot de meest vervuilde gebieden van Nederland.”


De toekomst van Deurne

Veel respondenten maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dorp. Uit het verslag blijkt dat ruim een derde van de respondenten vindt dat de overheid moet ingrijpen. 

Wie het verslag van het onderzoek goed leest komt zonder enige twijfel tot de conclusie dat intensieve veehouderij geen toekomst heeft voor Deurne en Deurne geen toekomst heeft voor intensieve veehouderij. 

Lees de volgende opmerking van een van de respondenten: “Het belang van een paar boeren en tuinders gaat al jaren boven het belang van een grote meerderheid van de Deurnenaren. Ik wil niet in deze gemeente wonen. Als er geen gemeenteraad komt in maart die paal en perk stelt, dan ga ik op zoek naar een andere woonplaats.”

Nieuw bestuur

Het is voor deze inwoner, en vele anderen in  Deurne te hopen dat de verkiezingen in maart een sterke, daadkrachtige, kundige gemeentelijke overheid opleveren die visie stelt boven populariteit. Laten alle kandidaten beginnen met het aandachtig en gedetailleerd lezen van het rapport van TipDeurne. 

De eerste daad van de nieuwe gemeenteraad, onmiddellijk na 21 maar 2018,  zou een gezamenlijke, a-politieke, bijeenkomst over de toekomst van Deurne moeten zijn. Een bijeenkomst zonder politieke, financiële, agrarische en andere adviseurs. Dan is daarna wellicht het circus van de vorming van coalitie en oppositie niet meer nodig.

De inwoners van Deurne verdienen beter. Politiek en bestuur kunnen hun geloofwaardigheid terugverdienen.


Bronnen: Weekblad voor Deurne; 25 januari 2018 en Rapportage TipDeurne 8; 
18 januari 2018.