zondag 3 december 2017

Kleine veeboer in verdrukking

Bijgaande ingezonden artikel is van Raf Daenen, wethouder voor Sociaal Progressief in Oirschot. Het artikel is zeer relevant voor iedereen die bezig is met de verkiezingen voor nieuwe gemeenteraden in maart 2018 en nieuwe Provinciale Staten in 2019. Een bewogen visie.


De (veehouderij) sector

“Onlangs zat ik aan de thee met een boer die al jaren meedraait in de agrarische sector en een oud-veearts. Het gesprek ging over de mooie woorden en goede bedoelingen van de sector, die in de praktijk niet worden waargemaakt, alle inspanningen ten spijt.”

Groot, groter, grootst

“In de veehouderij wordt alles steeds groter en massaler. De kleine boer legt het loodje. Er is een fundamentele omslag nodig. We moeten af van de noodzaak om als klein en overbevolkt land zoveel melk, vlees en eieren te produceren waarvan 66 procent wordt geëxporteerd.”

Technologie

“Het is ijdele hoop dat nieuwe technologie een reductie teweeg kan brengen van belasting voor milieu en gezondheid. Nieuwe technologie zorgt in de veehouderij juist voor een explosie van grootschalige intensieve bedrijfsvoering, met een louter zakelijke en financiële drijfveer en vaak weinig oog voor de omgeving.”

Kleine boer

“De kleine boer die zich netjes gedraagt op het terrein van mestverwerking, gebruik van antibiotica, dierwelzijn en zorg voor het milieu, wordt door de grote speler beschouwd als naïef, ouderwets en gespeend van het goede zakelijke instinct. Om het in de veehouderij te redden moet je wel meedoen met de cultuur van het opzoeken van de grenzen van wat nog kan en mag. Als je maar zorgt dat het op papier klopt.”

Alleen groei telt

“Of de luchtwassers werkelijk voor een reductie van negentig procent van de ammoniakuitstoot zorgen en of de mest op de juiste manier wordt verwerkt of verplaatst lijkt minder van belang. Wat telt is groei.”
“De provincie wil regels stellen om te verduurzamen, maar ZLTO-voorzitter Hans Huijbers vindt dat boeren de verduurzaming beter zelf tot stand kunnen brengen. Maar hij moet toch ook inzien dat de sector echt uit een ander vaatje moet tappen.”

Gouddelvers

“We moeten voorkomen dat goedwillende gezinsboeren de dupe worden van frauderende industriële gouddelvers, die geen affiniteit hebben met een gezonde veehouderij voor mens en dier. De goeden moeten natuurlijk niet met de kwaden op een hoop worden gegooid. Dat gebeurt als de huidige ontwikkeling zich voortzet.”


Kiezen moet!

“De kernvraag is: welke veehouderij staan we voor? Willen we massaproductie tegen een zo laag mogelijke prijs of willen we een eerlijk en kwalitatief goed stukje vlees en goede zuivel op de markt brengen? Dat laatste kan worden gestimuleerd door grenzen te stellen aan overproductie voor de export en door gezonde veehouderij te stimuleren - niet alleen op papier, maar ook gecontroleerd in de realiteit.”

Cultuurtje

“Beste Hans, voor een gezonde veehouderij wil ik mijn nek uitsteken, maar ik zal mij met hand en tand verzetten tegen het cultuurtje van 'het moet toch kunnen en de sector zal het zelf wel regelen'.

Saneer de sector eens echt van de frauderende freeriders. 

Ze zijn te vaak goed weggekomen, lachen om de boete en verpesten het voor de nette goedwillende boer.”

Bron: Eindhovens Dagblad; Opinie; 29 november 2017