zondag 31 december 2017

Agrarische sector verdient steun bij aanpak mestfraude

In het Financiële Dagblad van 29 december 2017 staat een belangwekkend artikel over mest, fraude, krimp, kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.


Mest

In Zuidoost-Nederland wordt massaal gefraudeerd met mestregels. Minister Carola Schouten riep de verantwoordelijke partijen bij elkaar voor spoedoverleg. Deze week deelde de minister het plan met de Tweede Kamer.

Fraude

Het Nederlandse mestoverschot, en mest die illegaal verdwijnt in onze leefomgeving, vormen het grootste natuurprobleem van ons land. Een overschot aan mest zorgt voor vervuiling van bodems en (drink)water, en heeft een verwoestend effect op de natuur. Er zijn ook grote zorgen over de effecten van te veel meststoffen op luchtkwaliteit en daarmee voor de volksgezondheid.

Plan van aanpak

Het nu gepresenteerde plan van aanpak bestaat uit een waaier aan goedbedoelde, maar niet afdwingbare, intenties. Het zwaartepunt bestaat uit een gedragscode en een certificeringssysteem die ervoor moeten zorgen dat de cultuur, houding en gedrag in de agrarische sector blijvend veranderen.

Het probleem

Een kwart van ons landoppervlak wordt gebruikt om gras te kweken voor de 4 miljoen koeien die in Nederland gehouden worden.

We importeren nogmaals één keer ons totale landoppervlak aan veevoer voor de 20 miljoen varkens, 100 miljoen kippen, 800.000 schapen en 500.000 geiten in de Nederlandse veehouderij. 

Ruim de helft van alle geproduceerde melk, kaas, eieren en vlees wordt naar het buitenland geëxporteerd. Wat achterblijft is dierlijke mest.

Kern van het probleem

De kern van het probleem is dat de Nederlandse veestapel te groot is. Veel boeren produceren meer mest dan ze kwijt kunnen. Het plan van aanpak wil meer inzetten op technische oplossingen om het mestoverschot te verwerken, maar in praktijk blijkt mestverwerking al decennialang geen soelaas te bieden. De werkelijke oplossing is dan ook pijnlijk maar onvermijdelijk: de Nederlandse veestapel zal moeten krimpen. Maar krimp van de veestapel maakt geen onderdeel uit van het ministeriële plan.

Zorgvuldig

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om krimp van de veestapel op een zorgvuldige wijze aan te pakken. Minister Schouten kan het tegengaan van mestfraude – én het terugdringen van het mestoverschot – niet uitsluitend overlaten aan zelfregulering door de veehouderij.

Gevangen

Door de voortgaande trend van intensivering en opschaling zitten veel agrariërs gevangen in een systeem van zo goedkoop mogelijke bulkproductie voor een deel van de wereldmarkt. Een systeem waar niet alleen de boer verantwoordelijk voor is, maar de gehele keten tussen producent en consument.

Kwaliteit

De omslag die gemaakt moet worden is die naar kwaliteitsproductie voor een meer regionale markt. 

En die omslag is onmogelijk zonder steun van de overheid. Boeren die aan die omslag meewerken leveren een belangrijke maatschappelijke dienst. En tegenover zulke maatschappelijke diensten hoort een maatschappelijke vergoeding te staan.

Ieders belang

Het is in ieders belang dat de Nederlandse veehouderij zich meer richt op duurzaamheid en zorg voor natuur en landschap. Alleen zo houdt het Nederlandse boerengezinsbedrijf maatschappelijke draagvlak en een gezond toekomstperspectief.

Bron: Financiële Dagblad; 29 december 2017

Brabant
Bovenstaand bericht uit de financiële hoek is van belang voor provinciale en gemeentelijke bestuurders in Noord Brabant. Het Financiële Dagblad heeft hen een belangrijke boodschap gegeven over maatschappelijke verantwoordelijkheid. De verkiezingen komen er aan.