vrijdag 24 november 2017

Aanpak van de mestfraude

Duurzaam Deurne nieuws ontving bericht over een bijeenkomst in Deurne op 21 november 2017 over mestfraude en mestproblematiek. De bijeenkomst werd georganiseerd door Progressief Akkoord-GroenLinks en PvdA uit Deurne. Directe aanleiding voor de bijeenkomst was het NRC artikel over georganiseerde criminaliteit rond mestafvoer. Zie het artikel 'Het Mestcomplot' in Duurzaam Deurne nieuws.   


Deelnemers

Tijdens de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van gemeenteraden uit de Regio. De gemeenten Asten, Laarbeek, Someren, Venray, Horst a/d Maas, Oss waren vertegenwoordigd. Ook waren Provinciale Staten van Noord Brabant vertegenwoordigd. Ook was er een Tweede Kamerlid van Groen Links en een fractiemedewerker.


Aanbevelingen

Dringende aanbevelingen werden gericht aan de gemeentelijke overheden, het bestuur van de provincie en aan de nieuwe minister van Landbouw. De centrale boodschap is dat de mestfraude keihard moet worden aangepakt. Deelnemende partijen luiden de alarmbel vanwege schade aan gezondheid van inwoners en schade aan het milieu, veroorzaakt door het crimineel dumpen van mest.


Conclusies

Goede boeren

Goedwillende, verantwoord boerende ondernemers verdienen ieders steun. Zoals zo vaak worden goed willende bedrijven de dupe van het gedrag van frauderende collega bedrijven.

Werken aan oplossingen

Boeren zitten klem en zijn de speelbal geworden van de politiek en het krachtenveld binnen de eigen sector. Hierdoor komt de gehele sector vaak op een negatieve wijze in het nieuws. Het is de hoogste tijd dat er gestructureerd gewerkt gaat worden aan (echte) lange termijn oplossingen.

Erkenning

Alles begint met het erkennen dat we een gigantisch mestprobleem hebben. Naast dit ‘erkennen’ is het noodzakelijk dat we, de politiek voorop, de ‘urgentie’ van het probleem in gaan zien. Het is 5 voor of wellicht over 12. Zolang het urgentiebesef er niet is, zeker ook bij inwoners, is het lastig werken aan democratisch gekozen oplossingen.
NB: Het artikel van de VVD Deurne (ED 22-11-2017; regiokatern) laat opnieuw zien dat ‘sommigen‘ het probleem ontkennen of weigeren te erkennen.

De agrarische sector

Het is duidelijk dat de agrarische sector zelf al langjarig faalt in het oplossen van het mestprobleem. Door de Minister van Landbouw werd, na kennis genomen te hebben van het NRC artikel, het volgende verzoek gedaan aan de mesttransporteurs : ‘”Komt u a.u.b. met een oplossing?” Een dergelijk verzoek achten wij totaal kansloos. (slager keurt eigen vlees). Overigens: het verzoek werd pas gedaan na fors aandringen door de gehele oppositie in de Tweede Kamer.

Noodklok

Er zijn vele algemeen geaccepteerde onderzoeken, waaruit blijkt, dat de luchtkwaliteit, de kwaliteit van ons grondwater en vooral de volksgezondheid, ernstig onder druk staan. Er is eveneens aangetoond, dat de uitstoot uit de bio industrie (waaronder de kolossale hoeveelheden uitgereden drijfmest) de grote veroorzaker is van deze problemen.
De deelnemers aan de bijeenkomst luiden de alarmklok voor het milieu. Zonder een goed milieu: geen gezondheid, geen welzijn en ook geen economie.

De rol van bestuurders (gemeenteraden en colleges)

Tijdens de bijeenkomst kwam het beeld naar voren van gemeenteraden die er niet in slagen om de bio industrie goed te reguleren. Als direct gevolg hiervan zijn er geen meerderheden te vinden voor het terugdringen van de mestproblemen en dus ook niet voor het effectief aanpakken van de mestfraude. Vanuit de colleges (burgemeesters voorop) wordt gewezen naar de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit als controlerende instantie en vooral naar de sector zelf die dit probleem moet aanpakken Dit alles leidt tot een ernstige patstelling binnen de gemeentehuizen.  Vervolgens ontstaat er een blokkade op het inrichten van een adequate handhavingspraktijk op mest (en andere agrarische misstanden).

Integraal toezicht op mest

Het toezicht op mest en de afzet van mest, is belegd bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Daarnaast is er de verantwoordelijkheid van de burgemeester voor handhaving en criminaliteitspreventie. Tenslotte is er enige vorm van controle door de sector zelf. Wij concluderen dat integraal toezicht  zwaar ontoereikend is. Daarnaast zijn boetes laag, de pakkans verwaarloosbaar en de verleiding om mest te dumpen (i.p.v. kostbaar afvoeren) extreem groot.

De sector

Deelnemers aan de bijeenkomst hebben weinig vertrouwen in het zelfreinigend vermogen van de sector. De minister  heeft uitgesproken dat de sector zelf primair verantwoordelijk is om tot oplossing van het probleem van de illegale dumping te komen. De vergadering heeft er geen vertrouwen in dat langs die weg oplossingen tot stand komen. Het probleem is immers vanuit de sector ontstaan en dus is extern ingrijpen hard nodig.

Technische oplossingen

Deelnemers aan de bijeenkomst stellen vast dat het verwerken van mest wenselijk zou zijn om mestdumping te voorkomen. Mestverwerking kan echter alleen geschieden via grootscheepse subsidies van Rijk of Provincie.  Mestverwerking is kostbaar en last but not least: niemand wil een mestverwerkingsinstallatie; niet in de achtertuin en zelfs niet binnen de gemeentegrenzen.

Bovendien zullen mestverwerking en andere technische oplossingen leiden tot nog meer dieren. 


Minder dieren

De aanwezigen geven aan, dat er veel te veel dieren zijn in de Peelregio en dat het afbouwen van het surplus aan dieren de enige echte oplossing vormt voor het mestprobleem en de fraude welke hiervan een direct gevolg is. Stoppen van verdere groei moet de eerste stap zijn. De veestapel mag niet verder toenemen om het probleem niet nóg nijpender te maken.

Tot slot
Welke lokale partij in uw gemeente werkt het hardst aan een gezonde leefomgeving? Juist nu is het een goed moment om niet alleen de woorden van  lokale politici te geloven maar ook te kijken naar de daden in de afgelopen gemeenteraadsperiode. Wie heeft welke voorstellen ingediend, gesteund en/of verworpen? Welke partij heeft ook oog  voor volksgezondheid, milieu en leefbaarheid? Bepaal vervolgens uw keuze voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018.


Bron: communiqué over de bijeenkomst op 21 november 2017