zaterdag 16 september 2017

Natuur en gezonde economie

Willem Ferwerda, nummer 1 in de Trouw Duurzame 100 van 2016, hield onlangs de 'duurzame troonrede 2017'. In zijn betoog sprak hij over de betekenis van ‘gezonde natuur’ voor een gezonde economie. “Een gezonde economie begint met grootschalig natuurherstel.”


Aftakeling

“In de afgelopen decennia heb ik de natuur met enorme snelheid zien aftakelen. In Zuid-Amerika zag ik hoe het bos op schrikbarende wijze verdween. Miljoenen hectares met een enorme diversiteit aan soorten, zag ik veranderden in groene woestijnen, en daarna in kale, door de mens gecreëerde gebieden waar wind en water vrij spel kregen.”

Grens in zicht

“Volgens het ‘World Resources Institute’ is wereldwijd meer dan 2 miljard hectare van onze landschappen gedegradeerd, een gebied zo groot als de Verenigde Staten en China samen. Gedegradeerd wil zeggen dat door ontbossing, overbegrazing en erosie de ecologische functies als waterbeheer, landbouw, bosbouw en de algemene leefbaarheid in gevaar komen.”

Drijfzand

“Sinds het rapport 'Limits to Growth' van de Club van Rome in 1972 weten we al dat onze economie steeds meer is gericht op het uitbuiten van natuur en landschap. Sindsdien wordt het in tal van publicaties steeds weer opnieuw bevestigd. Nieuw is dat de boodschap nu echt begint door te dringen, met dank aan klimaatverandering.”


Landbouw

“De huidige vorm van landbouw is verantwoordelijk voor 70 procent van al het verlies aan biodiversiteit. Alleen in Nederland draagt de landbouw voor bijna 20 procent bij aan de totale Nederlandse emissies van broeikasgassen. Planbureau voor de Leefomgeving  laat zien dat de maatschappelijke kosten van een te hoge hoeveelheid stikstof in Nederland 2 tot 5 miljard euro bedragen, dat betalen we via de belasting.”

Wereldwijd

“Het verlies aan mondiale natuur kostte de samenleving in het jaar 2008 zo'n 72 biljoen dollar. Dat komt overeen met wat er in 2008 wereldwijd werd verdiend: 76 biljoen dollar. In datzelfde jaar werd er aan natuurbehoud en -herstel door overheden, organisaties en bedrijven slechts 21 miljard dollar uitgegeven. Een klein doekje tegen het bloeden.”

Herstel economie

“Nodig is een economie waarin het herstel van ecologische functies centraal staat. 

Het is fascinerend om te zien dat dit al gebeurt, soms door landen, maar vaker door individuele acties. Ook in Nederland zijn zulke initiatieven te vinden. Het zijn eerste stappen. Er is nu actie nodig om de miljarden hectares aangetaste grond te herstellen. Nederland kan hier een unieke rol spelen.”

Voorbeelden

“In Nederland zijn goede initiatieven te vinden. ‘Circulair Friesland’ probeert de onder productiedruk lijdende groene woestijnen biodiverser, veerkrachtiger, mooier en daarnaast productiever te maken. In Zuid-Holland is het initiatief 'Groene Cirkels' ontstaan waarbij bedrijven, burgers en lokale overheden samenwerken om problemen in het landschap op te lossen. Zo wordt waterberging gecombineerd met melkveehouderij en biodiversiteit, en worden bijenlandschappen aangelegd rond bedrijventerreinen.”

Bron: Trouw; 5 september 2017