woensdag 10 mei 2017

Maak Nederland koploper in de groene economie

Negentig hoogleraren roepen de Tweede Kamer en de nieuwe regering op meer te doen voor een groene economie.
“Voor Nederland, nog diep geworteld in de fossiele economie, betekent dit dé grote uitdaging voor de komende decennia. Nog steeds bungelt Nederland onderaan de Europese ranglijst wat betreft duurzame energie, en van alle Europese landen staat Nederland momenteel het verst van zijn duurzame energie doelstelling af.”


Plussen en minnen

“De transitie naar een nieuwe, schone economie kent niet alleen winnaars maar ook verliezers. Iedereen gaat het voelen in zijn portemonnee, de overheid, bedrijven en burgers. Het levert ook veel op: werkgelegenheid, innovatie en een nieuw economisch perspectief.”

Nieuwe regering

De hoogleraren doen een dringend beroep op het nieuwe kabinet om fors te investeren in de nieuwe economie. "Zo’n 200 miljard is de komende decennia nodig om een nieuwe, slimme infrastructuur op te bouwen (zowel digitaal als fysiek voor energie, water, mobiliteit). Dat levert heel veel maatschappelijke winst op: economisch [honderdduizenden banen en innovatie], ecologisch [realiseren van de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen], en sociaal [sociale innovatie, meer wendbare en beter voorbereide mensen]."


Aanbevelingen

"1. Benoem een minister voor Energie en Klimaat.
Het nieuwe ministerie moet leiding gaan geven aan de energietransitie, met als eerste taak het tot stand brengen van een klimaatwet, waarin de klimaatdoelstellingen expliciet zijn vastgelegd.
2. Zet in op brede fiscale vergroening.
‘De vervuiler betaalt’ wordt het uitgangspunt. Milieubelastende en energieverslindende productie en consumptie moeten sterker worden belast, bijvoorbeeld door het invoeren van een CO2-belasting. Energiebesparende en milieuvriendelijke activiteiten, producten en diensten worden gestimuleerd.
3. Geef CO2 een reële prijs en voer een CO2-heffing in.
De extra inkomsten voor de staat kunnen in de nieuwe economie worden geïnvesteerd, en in compensatie van energie armoede voor mensen met lage inkomens.
4. Stimuleer de renovatie van bestaande woningen naar energieneutrale woningen.
5. Stimuleer de grootschalige opwekking van duurzame energie.
Specifiek de opschaling van wind op zee, zon op daken en geschikte terreinen, duurzame warmte en geothermie.
6. Sluit de 5 resterende kolencentrales uiterlijk in 2020, met een minimale vergoeding voor de eigenaren van die centrales.
Hierdoor halen we de CO2-reductiedoelstelling van 25% in 2020.
7. Voer een kilometerheffing in.
Dit markeert de transitie van het belasten van autobezit naar autogebruik.
8. Stimuleer de ontwikkeling van regionale campussen op het gebied van leren-werken-ondernemen voor de nieuwe economie.
9. Geef duurzaamheid een belangrijke plek in het onderwijs.
Ons onderwijs heeft een belangrijke taak om kinderen en jongeren voor te bereiden op een duurzamere wereld.
10. Creëer juridische experimenteerruimte voor de nieuwe economie.
Belemmerende wetten en regels moeten versoepeld en, indien nodig, verwijderd worden.
11. Kom met een adequate oplossing voor de aardbevingsschade in Groningen.
12. Ontwikkel een investeringsfonds voor bedrijven die willen investeren in duurzame (maatschappelijke en ecologische) innovaties."

Bron: Trouw; 24 april 2017

Lees ook: Hoogleraren: zet alles op alles voor een groene economie.