donderdag 6 april 2017

Stop de groei van de Brabantse veestapel

Twee opmerkelijke berichten op woensdag 5 april 2017.

Het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis heeft besloten niet akkoord te gaan met de beslissing van het bestuur van Noord-Brabant om de hoeveelheid mest in de provincie onbeperkt te laten groeien. Een verstandig en moedig besluit. Bovendien een goed voorbeeld voor het bestuur van andere Brabantse gemeenten, waaronder Deurne.
De Tweede Kamer sprak drie uur lang over de toekomst van de intensieve veehouderij in Nederland. De aanleiding was het aftreden van een wethouder in Bladel, die niet langer verantwoordelijk wilde zijn voor de groei van de veehouderij in haar gemeente. Staatssecretaris van Dam gaf antwoorden op vragen.
Lees hier over Bladel.

Standpunten politiek Tweede Kamer

Een samenvatting van het debat in Den Haag; de standpunten die partijen innamen waren niet verrassend.

De PvdD en GroenLinks wezen op de noodzaak tot krimp van de veehouderij, zowel om economische als milieuredenen. Natuurlijk geen koude sanering; het moet verantwoord gebeuren.

VVD en CDA vinden het niet nodig dat in Den Haag meer sturend beleid gemaakt gaat worden rond de veehouderij. 

Zij vinden dat lokale overheden de problemen kunnen oplossen. "Er zijn genoeg instrumenten om dat te doen, zoals crisis en herstelwet."

Dat Brabant meermaals heeft gevraagd om meer beleidsinstrumenten om in te kunnen grijpen in met name zeer veedichte gebieden laat wel zien dat het nogal tegenvalt wat gemeenten en provincies zelf kunnen doen.


Familiebedrijven

De ChristenUnie lijkt zich alleen zorgen te maken over omvallende familiebedrijven. Het milieu is voor later zorg (hoezo rentmeesterschap?). Carla Dik-Faber (CU) geeft de uitloopkippen de schuld van fijnstofproblemen en ontkent dat hoge vee-aantallen de oorzaak van het probleem zijn. Zij gelooft dat met technische innovatie milieuproblemen opgelost kunnen worden.

Wet Veedichte Gebieden

Links was helder: een oproep om voortvarend met de wet de wet Veedichte Gebieden aan de slag te gaan, nog voor de zomer. Verantwoorde sanering van de veehouderij is nodig en snel.
Met name Rik Grashoff (GL), Frank Futselaar (SP) en Attje Kuiken (PvdA) vroegen gepassioneerd aandacht voor de groeiende onleefbaarheid van sommige Brabantse buitengebieden. D66 nam een tussenpositie in; noemt wel gezondheidsrisico's en belangen van alle partijen, maar D66 wil wettelijke beperkingen wegnemen en innovatie en het sluiten van kringlopen in de veehouderij bevorderen (hierin past het plan om meer mestfabrieken te bouwen!).

Mest

Graus (PVV) wil bouw van megastallen afremmen, maar kleine familiebedrijven meer perspectief geven. Graus zegt dat er geen mestoverschot is "want mest is waardevolle grondstof." Rik Grashoff wees op te hoge kosten voor mestafzet: overschot die boeren niet meer kunnen dragen, wat vaak tot illegale mestdumping leidt.
Rik Grashoff (GL): Geld dat naar bouw van mestfabrieken gaat, zou in herstructurering en krimp van de veehouderij moeten gaan. Dat is ook beter voor de boeren.
Het CDA wil "mestfraude met alle macht bestrijden". Benieuwd hoe dan.

Hetze tegen boeren

Jaco Geurts (CDA) zegt dat er "een hetze tegen de boeren" is en verwijst naar een actie van Wakker Dier in de krant. Martijn van Dam wijst erop dat deze bewoording het doel niet dichterbij brengt: dat burgers en boeren nader tot elkaar moeten komen.
Martijn van Dam: "Meer dan een half miljoen mensen wonen vlakbij een veehouderij. Boeren en burgers moeten in gesprek komen."

Van Dam: Een beter verdienmodel met minder dieren, daar moeten we heen. Wetsvoorstel Veedichte Gebieden is klaar, zegt van Dam. "Dat voorziet in lacune die er nu is: meer instrumenten om te sturen op dieraantallen."

Meer boeren

De PvdD wil niet minder maar juist meer boeren, het tegenovergestelde van wat rechts beweert. PvdD wordt ten onrechte verweten dat zij alle boeren het land uit wil.

Juist schaalvergroting, door rechts gesteund, zorgt ervoor dat er steeds minder boeren zijn. 


Standpunten

Helma Lodders (VVD) zaait verwarring over resultaten van onderzoek gezondheid & veehouderij, zegt dat meer onderzoek nodig is en dat er ook positieve gezondheidseffecten zijn. Kwalijk! Tijd rekken, niet ingrijpen.
CU wil alleen sturen op doelstellingen/ emissies, niet op vee-aantallen. Carla Dik-Faber ontkent dat meer dieren bij elkaar houden de infectiedruk opstuwt. Duurzamer worden kan volgens haar niet los staan van schaalvergroting veehouderij. Wat een kolder.
CDA en VVD willen wachten op vervolgonderzoek rond gezondheid en veehouderij; alles om maar niet in te hoeven grijpen. Is dit besturen?
Rik Grashoff dringt aan op sturen van raadsvoorstel Wet Veedichte Gebieden naar de kamer, nog voor de zomer. Hopen maar dat dat lukt. Martijn van Dam ziet wel in dat het aan het nieuwe kabinet is om echt besluiten te nemen.
Samenwerken met CDA en anderen aan "verstandige krimp veehouderij" is de wens van Rik Grashoff (GL).

Bron: Burger platform minder beesten; 5 april 2017


Sint Anthonis voert toch mestplafond in

In de gemeente Sint Anthonis mag niet meer dan 200.000 ton mest per jaar (verschrikkelijk veel!) worden bewerkt. Dat mestplafond heeft het college van Burgemeester en Wethouders recent vastgelegd. Zo'n maximering van de mestcapaciteit is tegen de zin van het bestuur van de provincie Noord-Brabant. Dat bestuur wil juist geen beperkingen meer opleggen aan de hoeveelheid mest die in Brabant bewerkt mag worden.

Maatschappelijke onrust

Volgens wethouder Ingrid Voncken past het instellen van strengere voorwaarden bij de maatschappelijke onrust die in de gemeente is ontstaan. Die onrust heeft te maken met 'initiatieven op het gebied van mestbewerking', laat zij aan de gemeenteraad weten.

Bron: Brabants Dagblad; 4 april 2017