zondag 19 februari 2017

Vragen PvdA en GroenLinks Brabant over Liessel

In de buurtschap Donkweg / Loon / Regenweg in Liessel (gemeente Deurne) is opnieuw onrust ontstaan over een aanvraag tot verdere uitbreiding van het bedrijf Swipigs. Swipigs heeft al 8000 varkens in vijf stallen. Als het bestuur van Deurne alle plannen van Swipigs toestaat, dreigt een uitbreiding tot 14000 varkens plus een grote brijvoer installatie.


Urgentieteam

Met brede steun van Provinciale Staten van Noord-Brabant werd enkele jaren geleden een provinciaal urgentieteam ingezet. Urgentieteams hadden de opdracht om, in gebieden met grote overlast, een dialoog tussen ‘boeren en burgers’ te starten. De tussenkomst van urgentieteams zou moeten leiden tot langjarige duurzame oplossingen. Urgentieteams hebben slechts op enkele plaatsen tot kleine deeloplossingen geleid.

Overlast stank en fijnstof

Er is in Liessel nog sprake van oude verworven rechten en enkele oude stallen die tot veel stankoverlast leiden. De normen voor stank en fijnstof worden in de omgeving stevig overschreden. De buurtbewoners, boeren en andere bewoners, klagen al jaren over stankoverlast, mede veroorzaakt door dit bedrijf. Bij de start van het Brabantse urgentieteam was Swipigs een van de eerste spanningsvelden waar het team bij betrokken werd. Door interventie van onder andere het urgentieteam is eerdere uitbreiding voorkomen.

Compensatie

Op de Donkweg zijn de plannen tot uitbreiding door de eigenaar ingetrokken en worden twee solitair staande stallen (1000 varkens) gesaneerd. Volgens de bewoners is de veehouder financieel gecompenseerd door gemeente en/of provincie op voorwaarde van deze vermindering van de bedrijfsactiviteiten.

Van Asvam naar Snoertseplak

In de directe nabije omgeving wordt momenteel door een grote groep geïnteresseerden gewerkt aan de coöperatie Snoertseplak. Snoertseplak heeft  tot doel een agrarische ideeënfabriek te zijn, waar boeren en burgers innovatieve landbouw- en veeteeltmethoden uitproberen en waar ondernemers elkaar uitdagen en inspireren. Op de locatie waar nu de  Snoertseplak te vinden is  werd, na intensieve actie van de vereniging StopdeStank en veel handtekeningen van inwoners,  een varkensuitbreiding van de firma Asvam geweigerd door het bestuur van de provincie Noord-Brabant. Asvam werd financieel gecompenseerd door het bestuur van de provincie.

PvdA en GroenLinks

De fracties van PvdA en GroenLinks in Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben over de situatie in Liessel vragen gesteld aan het bestuur van Noord-Brabant.
De vragen:
1. Is de informatie juist dat aan de Donkweg Liessel (Deurne) met financiële middelen van de provincie stallen worden gesaneerd dan wel verdere uitbreiding wordt voorkomen?
Zo ja, hoe is dan geborgd dat de overlast (geur, fijn stof) in het gebied duurzaam vermindert, zijn er afspraken gemaakt met de nu nog aanwezige agrarische bedrijven zoals Swipigs, zijn er afspraken gemaakt met het bestuur van de gemeente Deurne zodat verdere uitbreiding in het gebied niet meer toegestaan kan worden en op grond waarvan is besloten tot een financiële tegemoetkoming en hoe hoog is deze?
2. Bent u bereid met de gemeente Deurne te regelen dat verdere uitbreiding van veehouderij in de buurt niet meer mogelijk is, om daarmee duurzaam overlast te verminderen en niet steeds opnieuw nieuwe knelpunten te laten ontstaan? Zo ja, op welke termijn; en zo nee, waarom niet?
3. Past de groei van intensieve veehouderij in een gebied met veel overlast (waar vanwege de overlast al bestuurlijk is ingegrepen) in de transitie naar een duurzame veehouderij in Brabant? Zo nee, welke mogelijkheden hebben gemeenten en provincie om dergelijke ‘autonome’ ontwikkelingen tegen te gaan?

Bron: PvdA en GroenLinks Provinciale Staten Noord-Brabant; 17 februari 2017