vrijdag 3 februari 2017

Veehouderij en de gezondheid van de inwoners van Noord-Brabant

De Brabantse Milieufederatie (BMF) krijgt steeds meer vragen van verontruste inwoners over negatieve effecten van de veehouderij op hun gezondheid. De vragen worden ook steeds meer indringend en urgenter. Inwoners begrijpen niet dat er geen zicht is op verbetering. Een vereiste voor samenhangende actie is dat de omvang en ernst van de problematiek goed bekend zijn. Helaas was er nog geen begrijpelijk totaal overzicht van de problemen. De BMF nam het initiatief om met een wetenschappelijk onderzoek alle beschikbare openbare kennis te bundelen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Mariken Ruiter, arts. Voor de financiering deed de BMF met succes een beroep op sympathisanten. Het rapport, ‘Volksgezondheid en veehouderij; alles op een rij’, werd heden, 3 februari 2017 aangeboden aan gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant. Een oplossing voor de totaal uit de hand gelopen problematiek is nodig. Het bestuur van Noord-Brabant is aan zet. De politiek moet een oplossing mogelijk maken, zeker met het oog op de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2018.


Het rapport

Het rapport geeft voor het eerst een overzicht van alle gezondheidsbedreigende aspecten van de veehouderij, die tot ver over de landsgrenzen reiken. Het overzicht maakt duidelijk dat versplinterd beleid, gericht op technologische oplossingen voor de intensieve veehouderij, niet meer volstaat. In de loop der jaren is een ondoorzichtig stelsel van wetten, voorschriften en vergunningen ingevoerd waarbij de leefbaarheid op het platteland en de volksgezondheid veelal zijn bedolven onder het economisch belang van de veehouderij.

Megabedrijven

Lange tijd kon de veehouderij haar gang gaan omdat burgers in veedichte gebieden een zekere overlast in hun omgeving voor lief namen. Maar die tijd is voorbij. De keerzijden van de voortdurende groei krijgen al meer de overhand. De stallen worden steeds massaler, het agrarische landschap verarmt en de sociale samenhang neemt af doordat veel boerengezinsbedrijven plaats maken voor anonieme megabedrijven met weinig draagvlak onder de bevolking.

Inwoners

Onder de steeds grotere groep burgers die op het platteland zijn komen wonen heerst onrust en ongenoegen over aantasting van hun gezondheid en leefklimaat. Steeds meer juridische procedures tegen vergunningen voor steeds grotere bedrijven zijn hiervan het gevolg. Burgers zetten ook politici en bestuurders onder druk om de veehouderij aan banden te leggen. Het gaat over risico’s voor de volksgezondheid, overbelasting van natuur en milieu, de leefbaarheid op het platteland, de hoge veedruk in dichtbevolkte gebieden en de risico’s voor diergezondheid en voedselveiligheid.

Noord-Brabant

In Nederland wonen bijna een miljoen burgers op een afstand korter dan 1 kilometer van een pluimveebedrijf. In Brabant woont 20% van de mensen op minder dan 250 meter van een veebedrijf. En in een van de meest veedichte gebieden van de provincie blijkt dat mensen gemiddeld zo’n 8 veehouderijen binnen een straal van 1000 meter rond hun woning hebben. Vooral na het uitbreken van de Q-koorts is men zich bewust geworden van risico’s. Intussen neemt in de provincie het aantal dieren nog altijd toe.Iedereen verantwoordelijk

De individuele boer wordt nogal eens aangewezen als schuldige, als het gaat om gezondheidsrisico’s en andere problemen met de veehouderij. In het rapport wordt benadrukt dat alle betrokkenen bij de veehouderij (bank, boer, adviseur, dierenarts, diervoederleverancier etc.), de hele keten van dier tot winkel, de verantwoordelijke overheden en niet te vergeten de consument die goedkoop vlees wil, een aandeel hebben in de ontstane situatie.

Onderwerpen

De hoofdthema’s in het rapport zijn: fijnstof, geuroverlast, ziektes die van dier op mens overgaan (zoönosen), ziekteverwekkers die ongevoelig zijn voor medicijnen (resistentie), en gezondheidsproblemen die voortvloeien uit milieueffecten.

Hoe verder?

Het rapport werd onder embargo verspreid naar media. Aan het embargo is heden, op vrijdag 3 februari, 13.00 uur een einde gekomen. De inhoud van het rapport is dermate verontrustend dat er zeker veel publiciteit zal volgen. Inwoners hebben nu de taak om bestuurders en politieke partijen onder zeer grote druk te zetten. Geen pappen en nathouden, geen angst voor de macht van betrokkenen, niet wegkruipen achter technische en economische argumenten, maar zorgen voor een gezonde toekomst van alle inwoners van Noord-Brabant.

Bron: ‘Volksgezondheid en veehouderij; alles op een rij’; BMF
Klik hier om het rapport te lezen.