zondag 18 september 2016

Verontreiniging water door landbouw

In het rapport ‘Balans van de Leefomgeving 2016’ roept het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het kabinet op meer richting te geven op milieudoelstellingen. Volgens het PBL zijn drastische maatregelen nodig en kan het kabinet deze niet langer uitstellen.


Landbouw

Vooral in de landbouw zijn ingrijpende maatregelen nodig. Door de schaalgrootte en de nadruk op wereldwijde export legt deze sector een onevenredig grote druk op het binnenlandse milieu, zegt het PBL.
De uitstoot van ammoniak in de intensieve veeteelt, de verontreiniging van sloten en vaarten en de grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen zorgen er volgens het PBL voor dat de Europese doelen voor natuur en waterkwaliteit vrijwel niet te halen zijn.

Reactie van Waterschappen

De constatering van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat landbouwactiviteiten een grote druk op het milieu leggen, bevestigt het beeld van de waterschappen dat de landbouw nog een wateropgave heeft voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.


Meting en normen

Op de helft van de meetlocaties in het agrarisch gebied voldoet de waterkwaliteit nog niet aan normen voor meststoffen en bestrijdingsmiddelen.  De oproep van het PBL aan het kabinet om in actie te komen, heeft steun van de waterschappen. De landbouw is namelijk een belangrijke sleutel voor het behalen van de waterkwaliteitdoelen voor de Kaderrichtlijn Water. De Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Kaderrichtlijn Water

De KRW eist dat de ecologische toestand van het oppervlaktewater een goede kwaliteit weerspiegelt. Dit betekent dat in alle Europese wateren de soorten organismen moeten voorkomen die daar in een onverstoorde situatie thuis horen. Deze natuurlijke soortensamenstelling komt in Nederland vrijwel nergens meer voor. Genoeg redenen voor inwoners om heel erg boos te worden.


Bronnen: Unie van Waterschappen, 16 september 2016; RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.