maandag 29 augustus 2016

De landbouw moet vooral naar zichzelf kijken

Onder deze titel verscheen een artikel in de Volkskrant op 27 augustus 2016.  Het artikel is geschreven naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Boeren in Peel en Kempen omstreeks 1800’, door Frans Arts. Arts was inwoner van Deurne en werkt ruim 40 jaar als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Wageningen. In Wageningen doet hij onderzoek naar verbetering van landbouwsystemen. Het boek is te koop via de site peelenkempen.nl en bij de boekhandel in Deurne. Het boek is een pleidooi om een einde te maken aan de mestoverschotten in de Peel en de Kempen. Enige passages uit het artikel, met uitspraken van Frans Arts.


Het probleem

Door te veel mest komt er te veel fosfaat in de bodem. Water- en bodem kwaliteit verminderen, de biodiversiteit neemt af, de natuur raakt ontregeld en planten- en diersoorten sterven uit. Je krijgt een eenzijdige natuur. Dat heeft ook negatieve gevolgen voor recreatie, tegenwoordig een belangrijke sector.

LTO

De Land- en Tuinbouw Organisatie  kent en onderkent het probleem. Maar zij probeert steeds tijd te winnen voor haar leden, die ook gewoon geld willen verdienen. Er is een gebrek aan bestuurlijke moed en gezag. Beloften worden geregeld niet waargemaakt. Ook de boerencultuur speelt een rol. Het is een redelijk gesloten wereld met zijn eigen mores. Hard werken is de norm. Stoppen is ‘not done’, dan ben je een mislukkeling en val je buiten de gemeenschap.


De overheid

De overheid is naïef. Toen het melkquotum vorig jaar werd afgeschaft, beloofde LTO dat het fosfaatplafond niet overschreden zou worden. Nog geen jaar later kwam het verzoek om het plafond nog drie jaar te mogen overschrijden. In andere landen is men veel eerder overgegaan op strenge mestwetgeving. In Duitsland bijvoorbeeld is het aantal varkens al jaren gekoppeld aan grondoppervlak.

Boosdoeners

De landbouw wijst naar de industrie en het verkeer als boosdoeners. Je moet naar jezelf kijken, zelf een bijdrage leveren. Als de overheid subsidie voor boeren wil koppelen aan milieuprestaties, wil de sector daar niet aan.


Balans

Fosfaat moet terug naar de plaatsen waar een tekort is, waar het voer vandaan komt. Wat zeker niet kan, is het illegaal uitrijden van mest. Ongeveer dertig procent verdwijnt illegaal. LTO moet pleiten voor strenge controles.

Water

De kwaliteit van het oppervlaktewater is in Nederland nog lang niet op orde. In 2027 moeten onze wateren aan strenge normen voldoen. Als we niet in actie komen, halen we in de Peel en de Kempen vermoedelijk bij driekwart van de wateren die norm niet. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen.


Boeren moeten meebewegen

De kosten om water te zuiveren nemen toe, op veel plekken lijdt de recreatie (en toerisme) onder de landbouw. Boeren zitten andere inwoners te vaak in de weg. De acceptatie neemt af. De boeren vormen een steeds kleinere groep. Nog maar anderhalf procent van de kiesgerechtigden werkt in de landbouw. Ook economisch draagt de sector weinig bij. Tien procent wordt vaak gezegd, maar dan worden allerlei randactiviteiten meegeteld. Haal die eraf en het is veel minder.

Bronnen: Eindhovens Dagblad; 27 augustus 2016; Boeren in Peel en Kempen omstreeks 1800

Reageren
Landbouw wordt een belangrijk thema, zowel bij de landelijke verkiezingen in 2017 als bij de gemeentelijke verkiezingen een jaar later. Merkt u daar al iets van? Denken politieke partijen in Deurne wel eens na over de toekomst van de landbouw? Stuur uw mening per mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Uw emailadres wordt niet vrijgegeven. Met de inhoud van uw bericht zijn de lezers blij.