vrijdag 29 juli 2016

Raadsbrief Deurne; misleiding door statistieken

Onlangs werd door het college van de gemeente Deurne Raadsinformatiebrief RIB-NL-1617 gestuurd aan de leden van de gemeenteraad, dorps- en wijkraden, Stop de Stank, Werkgroep Behoud de Peel, ZLTO Deurne, Urgentie team intensieve veehouderij en bewonersgroep Walsberg. Titel van de Raadsinformatiebrief was: ‘BeterBuitenGebied No.12’. De brief bevatte ‘feiten en cijfers ontwikkeling veehouderij Deurne’. 


Verbetering?

Het doel van de Raadsinformatiebrief (RIB) was het aantonen van een verbetering van de veehouderij in Deurne, als gevolg van ingrijpen door het bestuur van de gemeente. Of er inderdaad sprake is van enige verbetering is minstens omstreden. De RIB bevatte misleidende uitspraken.

Aantal dieren

De RIB vermeldde een toename van het aantal dieren in Deurne van 17% in de periode 2006 tot juli 2015. In de periode vóór 2006 nam het aantal dieren echter zéér sterk toe. Tussen 2000 en 2016 groeide het aantal dieren zelfs met 59%! Economen noemen dit soort manipulatie: “Hoe te liegen met statistieken”. Is dit wat het college van Deurne een verbetering noemt? Hoe dan ook neemt het aantal dieren in Deurne steeds meer toe. Als bron voor de aantallen wordt, ook door de RIB, dezelfde provinciale web ‘BVB (Bestand Veehouderij Bedrijven) Brabant’ gebruikt.

Niet alle dieren

In de RIB worden niet alle dieren meegenomen. Gebeurt dat wel, dan blijkt het aantal dieren in Deurne in 2016 op bijna 3 miljoen uit te komen. Waarom worden in de RIB sommige soorten dieren weggelaten?

Grotere dieren

Het aantal grotere dieren in Deurne is in de periode tussen januari 2000 en januari 2016 toegenomen van ruim 300.000 naar ruim 500.000 (bijna 65%). Is dit een verbetering? Er zijn nu dus meer dan een half miljoen grote dieren, zoals runderen en varkens, aanwezig in de gemeente Deurne, meer dan 15 per inwoner. Er valt nog erg veel te verbeteren.

Aantal veehouderijen

Met trots wordt in de RIB vermeld dat het aantal veehouderijen in Deurne is afgenomen met 26% ten opzichte van 2006. En verder: “De veehouderij in Deurne sluit aan bij de landelijke ontwikkeling: minder, maar grotere veehouderijen”. Anders gezegd: “We hebben de echte, kleine boeren uit Deurne met succes weten te verjagen en hebben daarvoor grote, risicovolle vleesfabrieken terug gekregen”.

Stank

Volgens de RIB is de stank (geur) van veehouderijen in de periode 2006-2015 gedaald met 6%. Ten opzichte van januari 2000 is de stank echter toegenomen met ruim 13%. De hoeveelheid stank wordt bepaald met een theoretisch model dat inmiddels aangevochten wordt. De RIB ontwijkt de discussie over het verschil tussen theorie en praktijk. Stank reducerende maatregelen, zoals luchtwassers leveren, volgens leveranciers, reducties op die in de praktijk nooit gehaald worden.

Fijnstof

Ook bij fijnstof wordt een beeld geschetst dat te rooskleurig is. Genoemd wordt een afname tussen 2006 en 2015 van 5%. Echter tussen 2000 en 2016 is fijnstof toegenomen met bijna 33%.

Stankobjecten

Voor wat betreft het aantal ‘overbelaste geurgevoelige objecten’ (plaatsen waar ernstige stank door veehouderij ervaren wordt) wordt in de RIB gerekend met de geurverordening van 2011 die inmiddels niet meer geldt. Opnieuw manipulatie. Op 17 november 2015 is deze verordening immers geactualiseerd. De stanknormen zijn gelukkig lager geworden. Als gevolg zijn er nu in Deurne meer overbelaste objecten dan de RIB vermeldt. Weer wordt bewust in de RIB een beeld gecreëerd dat veel te positief is.

Agrarische bebouwing

De RIB vermeldt: “De dalende lijn van agrarische bebouwing zet zich in 2015 voort”. Uit bijlage 7 van de RIB blijkt echter dat de agrarische bebouwing tussen 2012 en 2015 is toegenomen met ruim 50.000 vierkante meter. Hoezo daling? Waarschijnlijk zijn de grote stallen van grootschalige intensieve veehouderijen verantwoordelijk. Echt een verbetering!

Conclusie

De RIB suggereert een verbetering van de veehouderij in Deurne die er absoluut niet is. Dom of geslepen? Waarom probeert het college de inwoners van Deurne zand in de ogen te strooien?

Visie

Iedere visie op de toekomst van de veehouderij in Deurne ontbreekt. Die visie is hard nodig nu de economische vooruitzichten voor zowel de varkens- als de
melkveehouderij belabberd zijn. Voor zover Deurne een veeteeltgemeente wil blijven zal een totaal andere weg ingeslagen moeten worden. Dat vinden zelfs LTO Nederland en de Rabobank. Kom op college, doe je best voor de inwoners van Deurne. Inwoners zijn benieuwd naar jullie visie.

Bron: Raadsinformatiebrief BeterBuitenGebied no. 12 Feiten en cijfers ontwikkeling veehouderij Deurne