zondag 1 mei 2016

Agrarische bedrijven anno 2030 in Brabant

In de periode tot 2030 stopt naar verwachting 30 tot 40 procent van de agrarische bedrijven in Brabant. De helft van de stallen en schuren die hierdoor vrij komen komt uiteindelijk leeg te staan.Leegstand

Dit verwacht onderzoeksinstituut Alterra, dat in opdracht van het bestuur van de provincie Noord-Brabant de leegstand onderzocht onder agrarisch vastgoed in Brabant. Inclusief de huidige leegstand, komt dit neer op 6,2 miljoen vierkante meter aan leegstaande stallen en schuren. Dat is een kwart van de totale hoeveelheid agrarische bedrijfsgebouwen in Brabant. De provincie zet in op een gezamenlijke aanpak met vastgoedeigenaren, ondernemers, financiers, maatschappelijke organisaties en overheden.

Minder agrarische bedrijven

Sinds de start van de schaalvergroting neemt het aantal agrarische bedrijven af. Dat wordt onder meer veroorzaakt door matige inkomensperspectieven en het ontbreken van opvolgers in (familie)bedrijven. In een kwart van de vrijgekomen bedrijfsgebouwen zijn de afgelopen jaren niet-agrarische bedrijven gevestigd. Ongeveer 2 miljoen vierkante meter aan bedrijfsgebouwen stonden in 2012 leeg. Ruim 11.000 agrarische bedrijven waren toen actief op 14.000 locaties, met in totaal 26 miljoen vierkante meter aan agrarische bebouwing. Tot aan 2030 stoppen daarvan nog eens ongeveer 4.500 bedrijven op 5.000 locaties. Volgens Alterra blijven de meeste voormalige boeren in het woonhuis wonen. Van de bedrijfsgebouwen die vrijkomen vindt een beperkt deel een nieuwe bestemming. De resterende 4,2 miljoen vierkante meter komt leeg te staan.


Vooral grote stallen

Het gaat vooral om grote stallen en schuren die in veel gevallen zijn gebouwd in de periode van de schaalvergroting, vanaf 1965 tot nu. Veel van deze gebouwen bevatten asbest. De grootste leegstand is in gebieden met veel veehouderijen, vooral in het oosten en zuiden van Noord-Brabant. Ook in Deurne dus. Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) spreekt over een zeer forse toename: “We hebben het bij benadering over 1 op de 3 tot 4 boerderijen waarvan de stallen en schuren leeg komen. Hij wijst ook op sociale gevolgen: “Wat betekent dit perspectief voor Brabantse boeren wiens pensioen opgesloten zit in gebouwen die soms nauwelijks restwaarde hebben?”

Creatieve oplossingen

Een andere invulling van agrarische bedrijfsgebouwen is het meest wenselijk, zo lang dat niet elders voor nieuwe leegstand zorgt. Recreatie en zorg zijn gebruikelijke vormen van herbestemming, als dat vanuit het oogpunt van gezondheid te combineren valt met de plaatselijke agrarische activiteit. Datzelfde geldt voor toekomstige toeristische activiteiten.

Sloop

“Er gebeurt al heel veel in Brabant op gebied van herbestemming” concludeert gedeputeerde van Merrienboer. “Toch moeten we ook beseffen dat niet alle leegstand een nieuwe functie krijgt en dat sloop een belangrijk deel van de oplossing is.” Leegstand in boerderijen maakt deel uit van de brede Brabantse aanpak leegstand van onder meer winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen en erfgoed. De provincie gaat op korte termijn in gesprek met betrokkenen, zoals vastgoedeigenaren, ondernemers, financiers, maatschappelijke organisaties en overheden. Tijdens deze gesprekken komen, naast herbestemmingskansen, ook marktconcepten om sloop te financieren, aan de orde.Bron: Brabant.nl; 20 april 2016

Reageren? Wat doet het bestuur van Deurne aan het probleem van toekomstige leegstand? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com