vrijdag 12 februari 2016

Mest, besturen of blijven praten

Brabant heeft een gigantisch mestprobleem. Dat is een rechtstreeks gevolg van de volkomen uit de hand gelopen vee industrie. Voorgaande besturen van Brabant (senaat en college van gedelegeerden) hebben verzuimd in te grijpen. Dat was begrijpelijk omdat de Brabantse vee lobby enorm sterk was (en nog is) en voortdurende groei het allesoverheersende principe en belang was.


Besturen

Het is een ondankbare taak voor het huidige bestuur om de nalatigheid van vorige besturen te corrigeren en het mestprobleem (het vee probleem) aan te pakken. Een bijna onmogelijke taak, maar dat wisten de bestuurders toen ze zich beschikbaar stelden. De vee lobby wil het liefst grote mestfabrieken bouwen, zo dicht mogelijk bij de plaatsen waar mest ontstaat. Voor de inwoners is die oplossing onacceptabel. De overlast van vee, mest en mestfabrieken, groot of klein, is groot. En voor de inwoner is gezondheid, veiligheid en woonplezier belangrijker dan winst uit vee. Inwoners zijn niet sceptisch over mestfabrieken, maar zijn vierkant, on-Brabants, afwijzend.

Dialoog

Al enige tijd is het begrip dialoog bij het bestuur van Brabant stevig in de mode. Met dialoog wordt bedoeld: wij kunnen/willen het niet oplossen, dus inwoners en vee ondernemers (liefst burgers en boeren genoemd), praat er maar over. Dat heet dan de mest-dialoog. Eerdere pogingen om via een vee-dialoog te komen tot beperking van de omvang van de uit de kluiten gegroeide veestapel zijn volledig mislukt. Logisch, want de ondernemers willen blijven groeien en de inwoners willen minder, minder, minder. Het zogenaamde belang van de economie staat tegenover het belang van mensen die aangenaam willen wonen, leven en oud worden.

Bestuur

Eind 2016 werd door het bestuur van Noord-Brabant bekend gemaakt dat voorlopig niet meegewerkt wordt aan initiatieven voor nieuwe mestfabrieken. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings stelde een ‘brede dialoog’ voor om tot een oplossing te komen. ZLTO (vertegenwoordiger van de vee- ondernemers) reageerde: "De inzet van de dialoog moet breed zijn en niet verengen tot tellen van 'Brabantse staarten." Het standpunt was duidelijk: voor ZLTO kan van de broodnodige verkleining van de veestapel geen sprake zijn. Dus geen dialoog, maar onderhandeling met het bestuur van de provincie.
Bron: ED, 27 november 2015


Inwoners

Inwoners hebben genoeg van de besluiteloosheid van het bestuur van de provincie en van het op macht en invloed gebaseerd gedrag van vee-ondernemers. Gezondheid, veiligheid en woonklimaat moeten voorop staan in de overbevolkte provincie. De sterke Stichting Mens, Dier & Peel heeft de gedeputeerde laten weten geen vertrouwen te hebben in het voorstel van de bestuurder. "Het is de zoveelste keer dat burgers voor de gek gehouden worden met een praatclub. Ze trekken altijd aan het kortste eind is onze ervaring. Dit is gewoon kletskoek." Mestverwerking wordt gezien als het mogelijk maken en voortzetten van de intensieve veehouderij. Gedeputeerde Spierings wordt aangeraden haar verantwoordelijkheid als bestuurder te nemen en te zorgen voor een maatschappelijk verantwoord mestbeleid, gebaseerd op een ingrijpende verkleining van de veestapel.

Volgende stappen

De dialoog gaat als onwerkbaar van tafel. Bestuurder Spierings formuleert een voorstel voor een oplossing en stuurt dat aan Provinciale Staten. Alle politieke partijen van Provinciale Staten(liefst alle individuele leden van Provinciale Staten) nemen een duidelijk toekomstgericht standpunt in. De inwoners van Noord Brabant, de kiezers van het huidige bestuur, worden volledig, eerlijk, transparant geïnformeerd, niet door woordvoerders maar door bestuurders zelf. Zo weten we allemaal waar we aan toe zijn. Zo leren we onze vertegenwoordigers kennen.

Bron: ED, 11 februari 2016


Reageren? Dit probleem is van groot belang voor onze toekomst. Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com