zaterdag 27 februari 2016

Ambitie Agrarisch Brabant

In de nieuwsbrief van de Brabantse Milieufederatie (BMF) twee berichten over de toekomst van de veehouderij in Noord-Brabant. Het eerste bericht gaat over de ambitie van het bestuur van de provincie om Brabant te maken tot ‘de slimste, duurzaamste en economisch meest robuuste agrofoodregio van Europa’ en het tweede bericht over een groot, daarmee samenhangend probleem: het afval, de mest.
Klik hier voor het bericht van BMF


Ambitie?

Het uitspreken van een ambitie zonder aan te geven hoe die ambitie gerealiseerd kan worden getuigt niet van goed bestuur. Terecht geeft BMF in de nieuwsbrief aan dat het bestuur van Brabant enkele goede begrippen gebruikt. Als voorbeelden worden genoemd: “sluiten kringlopen, aandacht bodem, samenwerken, transitie, circulair en gezondheid.” Deze begrippen geven aan dat het bestuur van Noord-Brabant de intentie heeft om de problemen op te lossen die samenhangen met het huidige dominante landbouwmodel, de grootschalige, intensieve, door grote vee ondernemers beheerste, alleen op groei, omzet en export gerichte vee industrie.

Doorbraak

Op landsniveau is door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Naar een voedselbeleid’ gepubliceerd. Dat rapport geeft een andere richting voor de ontwikkeling van de agrarische industrie aan dan de onsamenhangende ambitie van het bestuur van Brabant.

Brabant?

De kern van het beleid van het Brabants bestuur (de ‘uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020) is dat uitgegaan wordt van kleine aanpassingen van het bestaande systeem. Aanpassingen die al afgedwongen worden door de inwoners van de provincie. De minimale eis is dat overlast van de veehouderij wordt teruggedrongen. Een nieuw, toekomstbestendig model behoort kennelijk niet tot de agenda van het bestuur van Brabant.


Crisis

De BMF zegt over de oplossing van de crisis in de huidige veehouderij het volgende: “Aandacht voor de bodem is noodzakelijk maar nergens wordt duidelijk welke bedrijfsmodellen daarvoor geschikt zijn. Een duurzame bodem is het resultaat van een duurzame bedrijfsvoering en dat is niet noodzakelijkerwijs de economisch best presterende. Daarvoor zijn de tijdsschalen van het bedrijfseconomische en het bodemkundige model te verschillend. Meer aandacht hiervoor is wat de BMF betreft dringend gewenst.” Genoemd worden ook de aanpak van het mestprobleem en het klimaatvraagstuk.

Bron: Brabantsemilieufederatie.nl; 25 februari 2016

Mest

In de nieuwsbrief van de BMF wordt ook bericht over de zogenaamde ‘Brabantse mestdialoog’. Een ander initiatief van het bestuur van Brabant. Mest is, als gevolg van de volkomen onbeheerste groei van de veehouderij in Brabant, een gigantisch probleem. In Brabant starten bestuurders tegenwoordig een dialoog als een probleem ze boven het hoofd groeit. Eerdere dialogen, zoals de   deftige dialoog party’s voor insiders georganiseerd in De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel, leverden een kleurrijke glossy op en verder niets.


Inwoners

Burgers, verenigd in het Brabants Burgerplatform Minder Beesten, en de natuur- en milieuorganisaties aangesloten bij en samenwerkend met de Brabantse Milieufederatie, werden, naast bestuurlijke en politieke partijen, ook uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog. . Strijdpunt is de omvang van de Brabantse veestapel. De vee-industrie ziet grootschalige mestverwerking als oplossing om een enorme veestapel in stand te kunnen houden. Inwoners willen toe naar veel minder dieren en dus ook veel minder mest.

Voorwaarden

Inwoners hebben als voorwaarde om deel te nemen aan de dialoog geëist dat er een absolute stop komt op de groei van de veestapel in heel Brabant. Daarna moet de dialoog gericht zijn op de noodzakelijke krimp van de veestapel. 

Verder stellen de inwoners als eis dat gesprekken moeten gaan over herstel van een gezonde leefomgeving, een vitale natuur en de  omschakeling naar grondgebonden, duurzame landbouw en veeteelt.

Een laatste voorwaarde is dat gedeputeerde Spierings haar leiderschap moet demonstreren door een duidelijke eigen visie op tafel te leggen over de ontwikkeling van de veehouderij.


Bron: Brabantsemilieufederatie.nl; 25 februari 2016


Reageren? Brabant beweegt. De richting is duidelijk. Doet u mee of bent u tegen? Mail naar duurzaambrabantnieuws@gmail.com