vrijdag 8 januari 2016

De Peel weer iets groter en iets gezonder

In de Nieuwsbrief van de Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) van 5 januari 2016 staat het nieuws dat het bestuur van de provincie Noord-Brabant twee zogenaamde piekbelasters uit de Deurnese Peel heeft gekocht. De bedrijven zullen hun activiteiten op een andere plaats voortzetten. Beide agrarische bedrijven zijn nu buren van de Deurnese Peel en zijn te vinden aan het Leegveld en de Einderweg.


Piekbelaster

Een piekbelaster is een bedrijf met een hoge stikstofuitstoot vlak bij een Natura2000-gebied. In de omgeving van Natura2000-gebieden is de uitstoot van stikstof stevig aan banden gelegd door het bestuur van Europa. Met deze aankopen is de stikstofneerslag in het Natura2000-gebied enigszins verminderd.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De Deurnese Peel behoort tot het NNN netwerk.

80 hectare

De aankoop door het bestuur van Noord-Brabant betekent dat de Deurnese Peel 80 hectare groter gaat worden. Rond 2020 zullen de percelen van de twee betrokken bedrijven worden terug gegeven aan de natuur.


Stikstofbelasting en waterstand

De Werkgroep Behoud de Peel maakt de volgende kanttekeningen: “De twee bedrijven hebben inderdaad een hoge piekbelasting maar met het verdwijnen ervan wordt de totale stikstofneerslag op de hele Deurnese Peel helaas niet zoveel minder. Die veel te hoge belasting wordt veroorzaakt door de uitstoot van de vele veehouderijbedrijven in een grote regio rondom de Peel. Wat echter veel belangrijker is, is dat de aangekochte gronden straks natter kunnen worden. Dat is een cruciale bijdrage aan de dringend vereiste stabilisatie van de veel te sterk wisselende waterstand in de Peel!”


Welke bedrijven?

In de nieuwsbrief van de WBdP staat detail informatie over de betrokken bedrijven. De WBdP-Nieuwsbrief is een digitale nieuwsbrief van Stichting Werkgroep Behoud de Peel. De Nieuwsbrief is bestemd voor de achterban en andere betrokkenen bij het natuur- en landschapsbehoud in de Peel. Belangstellenden kunnen zich voor deze nieuwsbrief aanmelden. Klik hier voor het mailadres.  wbdp@hetnet.nl

Steun voor de WBdP

De Werkgroep Behoud de Peel is een onafhankelijke stichting, die zich het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten ten doel heeft gesteld. De Werkgroep is al sinds 1978 strijdvaardig en actief met het behoud en herstel van de Peelgebieden. Werkgroep Behoud de Peel is een vrijwilligers organisatie, die de jarenlange inzet voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied alleen kan volhouden dank zij de steun van talrijke supporters. Het project 'Antiverdrogingsactie Brabantse Peel' wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij.

Uw steun voor een gezonde Peel

U kunt WBdP steunen door een bedrag over te maken op bankrekeningnr. NL45INGB0005356520 t.n.v. Stg. Werkgroep Behoud de Peel te Deurne.

Reageren? Is behoud en verder gezond maken van het natuurgebied de Peel voor u belangrijk? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com