donderdag 3 december 2015

2050 ‘meer’ of ‘beter’?


Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hebben voor de Nederlandse regering een schets opgesteld van de mogelijke ontwikkelingen voor de komende 15 tot 30 jaar. In die schets is de ontwikkeling van de landbouw (inclusief veeteelt) een van de onderwerpen.


Twee scenario’s

De schets van de toekomst is gebaseerd op twee scenario's (mogelijke richtingen van ontwikkeling) voor Nederland. Deze twee richtingen worden aangeduid met ‘hoog’ en ‘laag’. Het ‘hoog’ scenario voorziet een hoge economische groei in combinatie met een sterke toename van de bevolking. In het ‘laag’ scenario is de economische groei iets bescheidener en neemt de bevolking minder sterk toe.

Landbouw

Binnen beide scenario’s zal de ontwikkeling van de landbouw een combinatie zijn van ‘meer’ en ‘beter’. Zowel de intensieve sector (meer) als de kwaliteit sector (beter) blijven bestaan, Hun groei hangt deels samen met de uitkomst tussen ‘hoog’ en ‘laag’. De toekomstverkenning voorziet een combinatie van èn meer aandacht voor ‘meer’ èn een groei van ‘beter’.


Twee wegen

De Nederlandse landbouw zal zich tot 2050 in twee richtingen blijven ontwikkelen. Aan de ene kant zal de op productiviteit gerichte intensieve agrarische sector sterk blijven, aan de andere kant zal een deel van de sector meer en meer de richting opgaan van op kwaliteit van product en leefgenot gerichte 'keurlandbouw'.

Keurlandbouw

De keurlandbouw onderscheidt zich door extensieve productie, aandacht voor voeding en gezondheid, meer zorg voor de bodem en minder gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. De al bestaande trend naar ‘beter’ zal in het 'hoog' scenario extra doorzetten. De keurlandbouw krijgt een meer stevige plaats naast een zich verder intensiverende landbouw.  In het 'laag' scenario is steeds meer behoefte aan milieuvriendelijke, diervriendelijke, streekgebonden landbouw. De vraag is echter hoe de combinatie van ‘meer’ en ‘beter’ zich gaat ontwikkelen.

Kaders voor ontwikkeling

De ontwikkeling van de verhouding tussen ‘meer’ en ‘beter’ zal sterk bepaald worden door ruimtegebruik en milieu- en emissienormen. Zeker is dat de milieudruk vanuit de landbouw zal moeten afnemen, zeker in de omgeving van natuurgebieden.

Ruimte

De ruimte voor de landbouw neemt in het 'hoog' scenario meer af dan in het 'laag' scenario. Veel ruimte verschuift van landbouw naar verdere  verstedelijking, maar in sommige provincies zal ook een belangrijke verschuiving plaatsvinden naar meer natuur.


Winst voor natuur- en waterkwaliteit

In het 'hoog' scenario zullen meer melkveehouders kiezen voor weidegang, met een lagere gemiddelde productie en een lagere veedichtheid dan in het 'laag' scenario. De extensieve manier van boeren zal in het 'hoog' scenario winst opleveren voor natuur- en waterkwaliteit.

Bronnen: Boerderij; 1 december 2015 en Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving; 1 december 2015


Noord-Brabant en Deurne

Het bestuur van de provincie Noord-Brabant en het bestuur van de gemeente Deurne kunnen niet nalaten zich uit te spreken over de te verwachten ontwikkelingen van de landbouw in de provincie en in de gemeenten. De publicatie van PBL en CPB biedt daarvoor aanknopingspunten. Een discussie over toekomstige ontwikkelingen is, onder regie van de overheden, vooral een zaak van belang voor de ‘gewone’ inwoners. Die discussie mag niet overgelaten worden aan ‘de politiek’ en belangengroepen.

Reageren?
Mail uw bijdrage over de toekomst van landbouw in provincie en gemeente naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com