zaterdag 14 november 2015

Politieke coalitie Deurne schoffeert inwonersDe gemeenteraad van Deurne dient de belangen van de inwoners te vertalen in voldragen bestuurlijke beslissingen. De gemeenteraad delegeert het voorbereiden van besluiten aan leden van het college van burgemeester en wethouders. Alle beslissingen worden uiteindelijk genomen in de gemeenteraad.
Steeds meer werd de raad in 2014 geconfronteerd met verzet van inwoners tegen geur (stank) afkomstig van de intensieve veehouderij in Deurne. De raad besloot dat er een nieuwe geur (stank) gebiedsvisie opgesteld moest worden.
In afwachting van de nieuwe visie besloot de raad tijdelijk geen uitbreiding van intensieve veehouderij meer toe te staan. De wethouder die verantwoordelijk was voor de voorbereiding van besluiten had daarna erg veel tijd nodig en bleek niet in staat tijdig een goed voorstel voor te leggen aan de raad. De raadscommissie Ruimte en Economie moest een uitweg verzinnen.


Raadscommissie

Die commissie besprak het voorstel van de wethouder op 29 september 2015. Inwoners maakten ruim gebruik van de mogelijkheid om ‘in te spreken’. Er werden 66 zienswijzen (bezwaren) ingediend. Het voorstel van de wethouder ging mank op twee belangrijke punten.
Het voorstel was gebaseerd op een theoretisch rekenmodel. Bekend was dat er zeer grote verschillen waren tussen het rekenmodel en de werkelijke overlast door stank. Toch werd bij het vaststellen van nieuwe normen het gebrekkige rekenmodel gebruikt.
Het tweede punt ging over de invloed van intensieve veehouderijen op de gezondheid van inwoners. GGD en andere instanties hadden al uitgebreid gewaarschuwd voor grote problemen. Het was bekend dat de uitkomsten van een breed onderzoek ‘veehouderij en gezondheid omwonenden’ in de zomer van 2016 beschikbaar zouden zijn. Dat onderzoek wordt op grote schaal  uitgevoerd door het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met andere gerenommeerde instituten. Besluitvorming over de ‘stankgebiedsvisie’  zou natuurlijk op de resultaten van het onderzoek moeten wachten.

Uitstel

In de commissievergadering werd besloten het voorstel van de wethouder niet naar de raad te sturen en de raadsbeslissing over de nieuwe ‘stankgebiedsvisie’ voor onbepaalde tijd uit te stellen. Alle politieke partijen benadrukten dat gezondheid van inwoners absolute prioriteit moet krijgen in de besluitvorming. Gezien het lopende onderzoek naar de invloed van de intensieve veehouderij op de gezondheid van inwoners mocht aangenomen worden dat het uitstel ten minste tot de zomer van 2016 zou duren.

De politieke coalitie

De politieke coalitie van de partijen DeurneNu, DOE en VVD besloot de beslissing van de commissie te doorbreken. Uitstel zou immers stagnatie betekenen in de verdere groei (ontwikkeling) van intensieve veehouderij in Deurne. De coalitie negeerde de beslissing van de raadscommissie en wilde de beslissing over de ‘stankgebiedsvisie’ toch op de agenda van de volgende raadsvergadering  zetten. Daarbij werd voorbij gegaan aan het uitgangspunt dat de gezondheid van inwoners absolute prioriteit moet krijgen.

De politieke oppositie

De politieke oppositie (CDA, PvdA, PA/GL en Transparant Deurne) ergerde zich aan het gedrag van de drie coalitiepartijen en besloot actie te voeren tegen de werkwijze van de coalitie. De oppositiepartijen wilden de beslissing van de raadscommissie (uitstel voor onbepaalde tijd) zonder meer handhaven.

Manipulatie

Dat was niet naar de zin van de politieke coalitie, die de eigen machtspolitiek ondermijnd zag. Op slinkse achterkamertjes manier werd geprobeerd de politieke oppositie uit elkaar te spelen. De beslissing over de ‘stankgebiedsvisie’ staat toch op de agenda van de gemeenteraad voor de vergadering op 17 november 2015. En wel als punt 9a, helemaal aan het einde van de vergadering. Waarschijnlijk in de hoop dat eventuele actieve  inwoners tegen middernacht te veel last van slaap zullen hebben. Bovendien wordt relevante informatie pas op de dag van de vergadering overhandigd aan de raadsleden.


Inwoners geschoffeerd

Ook de politieke coalitie bestaat uit raadsleden die gekozen zijn door inwoners en  de opdracht hebben de belangen van alle inwoners van Deurne zo goed mogelijk te behartigen. Het oorspronkelijke uitstel van een onvoldoende en onvolledig voorbereide beslissing was daarmee in overeenstemming. De sluwe beïnvloeding van een democratisch proces bewijst dat inwoners onvoldoende kunnen rekenen op een gezonde behartiging van hun belangen door een deel van de raad. De politiek van Deurne moet leren besturen zonder te manipuleren. Niet het nastreven van politieke macht moet uitgangspunt zijn, maar het volwassen, open en verantwoordelijk besturen van Deurne.

Bron: de site van de gemeente Deurne (http://www.deurne.nl/) en de Deurnese samenleving.

Reageren?
Hebben inwoners van Deurne genoeg van de manier waarop Deurne door een deel van de politiek bestuurd wordt? Stuur een mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com