zaterdag 28 november 2015

Grondwater in Deurne soms erg gevaarlijk


Op 25, 26 en 27 november berichtte het Eindhovens Dagblad over het gevaar van concentraties H2S (waterstofsulfide of zwavelwaterstof) in het grondwater in Deurne en omgeving.


Gevaarlijk

"Grondwater in Deurne en omgeving bevat dusdanig hoge concentraties waterstofsulfide (H2S) dat die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier." Dit is een van de conclusies uit een onderzoek dat TNO in opdracht van het bestuur van Noord-Brabant heeft uitgevoerd. Op 26 november werd in Den Bosch gerapporteerd over dit onderzoek. Opvallend is dat bestuurders van provincie en gemeenten zich allen lieten vertegenwoordigen door ambtenaren. Bestuurders willen hun vingers niet branden aan dit politiek gevaarlijke onderwerp. Opvallend was ook dat de GGD zich beperkte tot het advies om ‘voorzichtig te zijn’ en ‘het neusorgaan goed z’n werk te laten  doen’. Ook bleef de GGD beweren dat het alleen om tijdelijke gezondheid effecten zou gaan, terwijl een van de conclusies uit het rapport is dat onherstelbare schade aan de gezondheid niet uitgesloten is.

Conclusies

"Grondwater  in  Deurne bevat op meerdere plekken dusdanig hoge concentraties waterstofsulfide (H2S) dat die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier als dat water wordt opgepompt."
"Vastgesteld is dat de concentraties H2S zo hoog kunnen oplopen dat onherstelbare gezondheidsschade (bijvoorbeeld aan ogen) of andere ernstige effecten kunnen optreden."


Nader onderzoek en openhartige rapportering zijn absoluut noodzakelijk.


Discussie gesloten

In het Eindhovens Dagblad staat de dag na de bijeenkomst in Den Bosch op 26 november gemeld: “De provincie sluit vooralsnog het onderzoek naar de gevaren van opgepompt grondwater. Ze gaat daarmee in tegen het advies van TNO. Dit kennisinstituut heeft geconstateerd dat op een aantal plaatsen in Brabant uit grondwater hoge concentraties van het gas waterstofsulfide (H2S) kunnen vrijkomen. In ieder geval in Deurne kan het gaan om gehaltes die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier."

Merkwaardig dat bestuurders verder onderzoek niet nodig vinden.


Volgende stappen

In hetzelfde bericht in het ED: “Ook vertegenwoordigers van de gemeente Deurne en waterschap Aa en Maas waren aanwezig bij de bijeenkomst in het provinciehuis. De gemeente Deurne (bedoeld is waarschijnlijk het bestuur van de gemeente Deurne) beraadt zich op de bevindingen van TNO. Het waterschap 'zal de nieuwe kennis zeker gebruiken', aldus de woordvoerder. De provincie en de GGD vinden vooralsnog dat publieksvoorlichting volstaat.”

Discussie niet gesloten

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de boeken op dit moment absoluut niet gesloten mogen worden. Er is nog een belangrijke taak voor bestuurders van provincie en gemeenten. Zo had TNO tot nu toe niet de opdracht onderzoek te doen naar mogelijke bronnen van sulfaat en nitraat.

De gemeenteraad van Deurne zegt bij herhaling dat de gezondheid van de inwoners voor het bestuur de allerhoogste prioriteit heeft. Hun afwezigheid bij de bijeenkomst in Den Bosch spreekt boekdelen. Voor het bestuur van de provincie geldt hetzelfde. Ambtenaren zijn geen bestuurders, geen beslissers en kunnen bestuurders voor belangrijke zaken niet vervangen.

Bron: Eindhovens Dagblad; 25,26,27 november 2015 


Reageren?
Bent u inwoner van Deurne of van een van de gemeenten in dezelfde omgeving? Maakt u zich druk over de bedreiging van uw gezondheid door zwavelwaterstof? Moeten gemeenteraad en college ingrijpen? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com