maandag 9 november 2015

Dialogen tussen veehouders en ‘buren’ stagneren

Op 16 oktober 2015 vond  een informatiebijeenkomst plaats van het Brabants Urgentieteam. Projectleider Hans van Dommelen vertelde over de gesprekken tussen boeren en buren over knelpunten rond veehouderijen. “Het ontbreekt boeren veelal aan omgevingsbewustzijn.” Opmerkelijk: het thema gezondheid werd in de gesprekken gemeden…


Knelpunten

Op 62 plekken in Midden- en Oost-Brabant probeert het Brabantse Urgentieteam (ZLTO, BMF, provincie en gemeenten) te bemiddelen tussen veehouders en hun buren. De opdracht is om knelpunten op te lossen. Denk aan stank en stof, maar ook aan verkeer en lawaai. Zonder uitzondering gaat het om plekken die al zwaar overbelast zijn door veehouderij en waar desondanks vergunningen zijn uitgegeven voor verdere uitbreiding.

Nauwelijks resultaten

De bemiddeling door het Urgentieteam gebeurt op verzoek van gemeenten en bewoners. Dat het niet eenvoudig is om tot een oplossing te komen van de knelpunten, blijkt uit de resultaten van de gesprekken. Slechts op drie plekken is het gekomen tot een verbeterplan. De situatie is daar niet zozeer verbeterd maar niet verder verslechterd. Ook voelen bewoners zich moegestreden na jaren ruzie en procederen en zijn akkoord gegaan met voorstellen. Op 59 plekken lopen nog gesprekken.

Het verloop

Projectleider Hans van Dommelen: “Dat gaat niet gemakkelijk. Het ontbreek ondernemers aan omgevingsbewust handelen”. Daarbij helpen de agrarisch adviseurs (ZLTO en adviesbureaus) ook niet bepaald. Die richten zich in de regel op het juridisch en technisch maximaal uitbuiten van een vergunningsaanvraag en niet op de vraag de plek of een nieuwe stal vol dieren er op die plek wel moet komen.


College

Het beleid van het nieuwe bestuur in Brabant is gericht op innovatie in de agrarische sector en op het wegnemen van overlast. Mede gezien de grote economische en financiële belangen die er spelen, houdt dat bestuur de kaarten nog tegen de borst. De grote uitdagingen (mest, fosfaat, stank) moeten nog komen.

Gezondheid

Tijdens de informatiebijeenkomst werd er over één belangrijk thema met geen woord gerept: gezondheid. Het werd een ‘lastig onderwerp’ genoemd in de dialoog. Dat is begrijpelijk gezien de drama’s met dierziekten en Q-koorts die we in Brabant hebben gekend. Maar het is beslist niet in het belang van Brabant om er over te zwijgen in gesprek met het bestuur van de provincie.

Lessen uit de Kempen

Ook in de Kempen zijn enkele urgentieteams actief. Ook daar staan bewoners en veehouders vaak tegenover elkaar. Ook daar breidt de veehouderij zich in rap tempo uit. Varkenshouders bouwen er grote stallen bij, nertshouderijen vestigen zich of breiden zich uit. Nieuwe stallen worden niet of ‘half’ vergund en toch al gebouwd; vergunningen en wijzigingen gaan gepaard met handjeklap en afspraken met lokale bestuurders. De verwevenheid van ondernemers en lokale politiek is groot, evenals de schroom van bewoners (decennia lang buren van boeren; samen in het verenigingsleven) om in verweer te komen tegen de ongebreidelde groei van de veehouderij en de daarmee samenhangende  stank en andere overlast.


Omgevingsbewustzijn

Je zou het lokale bestuurders en ondernemers toewensen. Gezien de last die bewoners rond veehouderijen dragen (‘een zwaar lekkend dak’, aldus Hans van Dommelen) liever vandaag dan morgen.

Bron: onder andere: GroenLinks; 23 oktober 2015

Reageren?
Stuur een mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com