vrijdag 22 mei 2015

Wethouder antwoordt niet

Wethouder Lemlijn geeft, zelfs na duidelijke beloften, nog steeds geen antwoord op vele vragen van inwoners over de toekomst van de grootschalige intensieve veehouderij in Deurne. 


Zo begon het

Het begon op 27 augustus 2014, nu negen maanden geleden. Het provinciale ‘urgentieteam intensieve veehouderij’ organiseerde een bijeenkomst met inwoners. Onderwerp: “Hoe kunnen inwoners van Deurne krachtig gaan meespreken en meebeslissen over de aanpak die een volledig einde moet maken aan alle overlast door de intensieve veehouderij”. Aan de bijeenkomst werd door een 50-tal gemotiveerde en zeer betrokken inwoners van Deurne meegedaan. Het bestuur van Deurne was afwezig. Inwoners van Deurne maakten duidelijk dat ze natuurlijk willen meepraten en meebeslissen over hun eigen toekomst. Maar ze stelden wel voorwaarden aan overleg. Overleg zou alleen mogelijk zijn als er een opening zou komen naar een open, eerlijke, maatschappelijke, en volledige deelname.

Voorwaarden voor deelname

In september 2014 werd, in samenwerking tussen inwoners en het provinciale urgentieteam, een notitie opgesteld, gericht aan het bestuur van de gemeente en de provincie. Inwoners gaven aan voor dit onderwerp geen vertrouwen te hebben (nog steeds niet) in de bestuurskracht van het bestuur. Daarom kon alleen worden samengewerkt onder voorwaarde van absolute openheid en volledigheid. Gezondheid en leefbaarheid moesten voorop staan. Economie, technologie en zakelijke belangen moesten daaraan ondergeschikt zijn. Het bestuur van Deurne reageerde geschokt op de brief. Serieus praten met inwoners bleek een moeilijke opgave te zijn.

Tactiek: ontkennen en negeren

Pas begin december ontvingen de inwoners via het urgentieteam, dus niet rechtstreeks, een bericht namens het college. Op dat moment was de gemeenteraad nog niet door het college geïnformeerd en betrokken. De brief was nauwelijks een antwoord op de notitie van de inwoners. Het enige positieve punt was dat het college beloofde een gesprek te plannen van inwoners met wethouder Lemlijn.


Het gesprek

Inwoners werden uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Lemlijn op 17 december. Onderwerp: alle vormen van urgente, ernstige overlast door de intensieve dierhouderij (varkens, kippen, koeien en nertsen). Er zou gesproken worden over de  onmogelijkheid om in Deurne in de nabije en verre toekomst wonen en intensieve dierhouderij te combineren. Het gesprek werd door een tiental inwoners voorbereid in de vorm van een raamwerk van onderwerpen en vragen.
Een zeer dominante en zelfingenomen gespreksleider maakte het behandelen van de vragen onmogelijk en werd door inwoners gecorrigeerd. Mevrouw Lemlijn ontweek de vragen die toch nog aan de orde kwamen. Uiteindelijk beloofde wethouder Lemlijn dat ze alsnog schriftelijk zou reageren op de lijst vragen en problemen van inwoners.

Tactiek: blijven negeren

Vervolgens werden de inwoners volledig door de wethouder genegeerd. De wethouder schakelde een woordvoerster zonder volmachten in. De ene belofte volgde op de andere. De wethouder wilde of kon niet antwoorden. Als ultieme datum voor een antwoord werd 1 mei 2015 genoemd. Die datum ligt inmiddels ook alweer bijna een maand in de verleden tijd. Twee mogelijkheden: óf de wethouder heeft geen antwoorden óf de wethouder vindt dat inwoners hun mond moeten houden.


Gemeenteraad

Het is een taak van de gemeenteraad om de wethouders te volgen en, indien nodig, te controleren en te corrigeren. Volgens de ‘site Rijksoverheid’: “Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het college van B&W dit goed uitvoert.”
Dit beginsel van goed bestuur leidt tot de volgende vragen:
1. Wat is, volgens de gemeenteraad het beleid van de gemeente Deurne op het dossier ‘toekomst van de grootschalige intensieve veehouderij in Deurne’?
2. Wat is de mening van de gemeenteraad over de uitvoering van het beleid door de betrokken wethouder?
3. Wat is de mening van de gemeenteraad over het gedrag en de instelling ten opzichte van de inwoners, van de betrokken wethouder.
4. Is de gemeenteraad van plan actie te ondernemen?
5. Laten de drie politieke partijen die samen de huidige politieke coalitie vormen, hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad vrij om een eigen mening te vormen over genoemde ernstige fouten en noodzakelijke actie?

Enkele vragen

Als toelichting  enkele vragen uit het raamwerk van de inwoners:
“Wat verstaat het bestuur van de gemeente Deurne onder ‘zorgvuldige dierhouderij’?”
“Krijgen agrarische bedrijven in Deurne wellicht in de toekomst een ‘zorgvuldigheid keurmerk’?“
“Welke maatregelen gaat het bestuur van Deurne nemen om transparantie in de intensieve dierhouderij te bereiken?“
“Hoe worden inwoners nu en in de toekomst betrokken bij de aanpak van problemen, bijvoorbeeld over het gezond maken van de leefomgeving?”
Geïnteresseerden kunnen een volledig overzicht van de vragen ontvangen door een mail te sturen naar Duurzaam Deurne nieuws.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.