donderdag 7 mei 2015

De kracht van Deurne; vragen van inwoners over intensieve dierhouderij


Door een groep inwoners werd eind 2014 een overzicht van vragen opgesteld over heden en toekomst van de intensieve dierhouderij in Deurne. Aanleiding voor het formuleren van de vragen was een bijeenkomst van inwoners met mevrouw Lemlijn, wethouder van Deurne op 17 december 2014.Dit ging vooraf

Het bestuur van Noord-Brabant, ondersteund door het ‘Brabant Beraad’  installeerde in de loop van 2014 een ‘urgentieteam intensieve veehouderij’. De opdracht aan het urgentieteam was: ”Overlast door de intensieve dierhouderij in kaart brengen en, waar mogelijk, actie ondernemen die leidt tot verbetering.” Dat urgentieteam organiseerde op 17 december 2014 de bijeenkomst van inwoners van Deurne met mevrouw Lemlijn, wethouder van Deurne. De bijeenkomst werd door inwoners voorbereid met een overzicht van vragen. Het doel van de vragen was het krijgen van duidelijkheid in een belangrijke maar voor inwoners zeer ontoegankelijke materie. De vraagstellers namen aan dat de vragen al eerder uitgebreid door leden van de gemeenteraad gesteld zouden zijn. Helaas waren de antwoorden nog niet eerder aan inwoners bekend gemaakt.


De bijeenkomst

De vragen en gespreksonderwerpen kwamen tijdens de bijeenkomst nauwelijks aan de orde door toedoen van de zelfingenomen gespreksleider. Mevrouw Lemlijn kon zich aldus onttrekken aan het geven van antwoorden namens het college van Deurne. Ze beloofde wel spoedig schriftelijk antwoord te zullen geven op de gestelde vragen. Ondanks herhaald aandringen van de vraagstellers, waarbij tevens het volledige college en de gemeenteraad werden benaderd, bleven alle antwoorden tot nu toe uit. Zie het artikel: ‘wethouder negeert inwoners’.


Belangstelling?

Het volledige overzicht van vragen is beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Graag een mail sturen naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com en het overzicht wordt per ommegaande gemaild. Helaas is een overzicht van antwoorden nog niet beschikbaar omdat het bestuur van Deurne die antwoorden niet heeft of niet wil geven.


Intensieve dierhouderij en inwoners

De toekomst van de intensieve dierhouderij in Deurne is van het grootste belang voor alle inwoners. De belangrijkste reden is dat intensieve dierhouderij een grote bedreiging is voor de gezondheid van huidige en toekomstige inwoners. Dat is inmiddels voldoende aangetoond. Ook is inmiddels meer dan duidelijk dat de middelen die door het bestuur van Deurne gebruikt worden om de gezondheid van inwoners te waarborgen, onvoldoende zijn. Het door het bestuur gehanteerde theoretische ‘geurmodel’ geeft een veel te optimistisch beeld. Reden voor de Nederlandse regering om het model ter discussie te stellen (daarover volgt een artikel in Duurzaam Deurne nieuws).


Enkele vragen

Hierbij ter illustratie en voorbeeld enkele vragen uit het uitgebreide overzicht van vragen die leven bij inwoners.
“Wat is de visie van het bestuur van de gemeente Deurne ten aanzien van de toekomst van de intensieve dierhouderij in Deurne?”
“Wat verstaat het bestuur van de gemeente Deurne onder ‘zorgvuldige dierhouderij’?”
“Krijgen agrarische bedrijven in Deurne wellicht in de toekomst een ‘zorgvuldigheid keurmerk’?“
“Welke maatregelen gaat het bestuur van Deurne nemen om transparantie in de intensieve dierhouderij te bereiken?“
“Hoe worden inwoners nu en in de toekomst betrokken bij de aanpak van problemen, bijvoorbeeld over het gezond maken van de leefomgeving?”
“Zal het bestuur beter gaan luisteren naar bezwaren en wensen van inwoners en waar gaat dat uit blijken?”
“Worden inwoners met hun ervaringskennis in de toekomst in een vroeg stadium betrokken bij planvorming, beleidsontwikkeling en besluitvormingsprocessen?”
“U heeft op 2 april 2013 een brief geproduceerd met daarin de zin ‘alleen veehouders die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord produceren krijgen in de toekomst de ruimte om hun bedrijf te ontwikkelen’. Staat het bestuur (nog steeds) achter deze uitspraak en wat is de betekenis?”
“Hoe denkt het bestuur plannen voor recreatie gebieden te combineren met intensieve veehouderij?“
“Wat doet het bestuur aan het transparant maken van vergunningaanvragen voor uitbreiding van de dierhouderij?”
“Krijgt de gemeente Deurne een openbaar klachtenregistratiesysteem waarin meldingen van overlast transparant geregistreerd, verwerkt en opgevolgd worden?”
“Erkent het bestuur van de gemeente Deurne het gezondheidsrisico dat verbonden is aan de intensieve dierhouderij?”
“Meerdere keren wordt als rechtvaardiging voor de intensieve agrarische sector het ‘economisch belang’ gebruikt. Wat levert de intensieve dierhouderij de inwoners van Deurne concreet op? Wat kost deze sector de gemeente Deurne?”


Antwoorden

Op deze en de vele andere vragen is tot nu toe door het bestuur van de gemeente Deurne (gemeenteraad en college van B&W) nog geen enkel antwoord gegeven. Het is te begrijpen dat inwoners het bestuur toenemend onder druk zetten om hun verantwoordelijkheid ten opzichte van inwoners normaal in te vullen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.