woensdag 13 mei 2015

De kracht van Deurne; Werkgroep Behoud de Peel

Verslag 2012 t/m 2014
Stichting Werkgroep Behoud de Peel is al 36 jaar actief om de natuurwaarden van de Peel te behouden en te herstellen. In die jaren is veel bereikt, maar helaas moet er nog steeds heel wat gedaan worden om allerlei bedreigingen af te wenden en ontwikkelingen in de goede richting bij te sturen.


Activiteiten

In dit verslag is te zien dat de werkgroep druk bezig is geweest met onder andere het voeren van ammoniakprocedures, ijveren voor een stabiele waterstand, reageren op de Programmatische Aanpak Stikstof, commentaar leveren op het concept Beheerplan Natura2000 en met inrichting van nieuwe natuur. Voor de Peel belangrijke kwesties.

Recreatie

Uiteraard moeten mensen van de Peel kunnen genieten. Dat is ook nodig om het draagvlak te behouden voor de bescherming van de bijzondere natuurwaarden. Maar onze zorg is dat de recreatie uit de hand gaat lopen. Vanwege het open landschap (mensen worden op grote afstand al gezien), is de Peel op dit vlak zeer kwetsbaar.

Visie nodig

Bij de vele recreatieplannen (nieuwe wandel- en fietsroutes, knuppelbruggen, kunstobjecten, uitkijkpunten, etc.) wordt daar ons inziens te weinig rekening mee gehouden. Er ontbreekt een totaal-visie. De werkgroep heeft er daarom bij Staatbosbeheer op aangedrongen dat er een goed recreatief zoneringsplan voor alle Peelgebieden wordt opgesteld, waarbij ook de omgeving van de Peel wordt betrokken.


Ammoniakemissie uit de veehouderij

De werkgroep controleerde alle -en dat zijn er vele tientallen per jaar!- door de provincies Noord-Brabant en Limburg verleende vergunningen Natuurbeschermingswet (Nb-wet) aan veehouderijen binnen ons werkgebied. De stikstofdepositie op de Peel, als gevolg van de ammoniakemissie van de veehouderij, is namelijk veel te hoog. In november 2013 won de werkgroep twee belangrijke beroepen bij de Raad van State tegen door de provincies verleende Nb-wetvergunningen aan veehouderijen.

Stand-still

De werkgroep deed meerdere pogingen om de provincie Noord-Brabant zo ver te krijgen dat er een regionaal stand-still in het aantal dieren werd ingesteld. We deden dit in een samenwerkingsverband met diverse andere milieugroepen in de Peelregio, onder de noemer Mens, Dier en Peel. Helaas kwam het stand-still er nog niet.

Verdroging

Om in de Peel een stabiele waterstand te bereiken is het noodzakelijk dat de waterstand in de landbouwgronden rondom de Peel wordt verhoogd. Dat blijkt uit diverse hydrologische onderzoeken. Het waterschap handelt daar echter nog niet naar. De werkgroep stelde met succes beroep in bij de Raad van State tegen de weigering van de provincie Noord-Brabant om op te treden tegen een twintigtal beregeningen zonder de vereiste vergunning.


Beheerplan Natura2000

De werkgroep nam deel aan het opstellen van het concept Beheerplan Natura2000 voor de Peelvenen. Er werd uitvoerig commentaar geleverd op planconcepten. De belangrijkste punten van kritiek waren: het legaliseren van alle uitbreidingen/nieuw vestigingen van veehouderijen van vóór 1 april 2010 en het legaliseren van alle beregeningen zonder vergunning Nb-wet.

Protest Mariapeel

Eind 2013 stelde Staatsbosbeheer (SBB) de werkgroep op de hoogte van de werkzaamheden die zij van plan was uit te voeren in de Mariapeel. De maatregelen behelsden het vrijwel volledig omzagen van al het bos, het afdichten van ongeveer twee derde deel van alle wijken (vroegere turfafvoerkanalen), het dichten van alle sloten en het machinaal verwijderen van Amerikaanse bosbesstruiken. De plannen zijn door de werkgroep beïnvloed.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het verslag 2012-2014: zie de site van de werkgroep. Werkgroep Behoud de Peel verdient steun van alle inwoners van Deurne. De natuur van de Peel mag niet verder afgebroken worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.