vrijdag 24 april 2015

Stank, gezondheid, klachten, overlast en de gemeenteraad

Woensdag 22 april 2015. Het urgentieteam intensieve veehouderij Deurne organiseerde een informatie bijeenkomst voor leden van het bestuur van de gemeente Deurne en andere belangstellenden. Gezaghebbende sprekers informeerden aanwezigen over onderzoeken naar de samenhang tussen  intensieve veehouderijen in Deurne, gezondheidsklachten en andere ongemakken. De zaal van het gemeentehuis was bomvol met betrokken bewoners en een enkele bestuurder.


Onderzoeken 

Prof. Dr. Ir. Dick Heederik, Dr. Ir. Inge Wouters en Drs Henk Jans rapporteerden over recent uitgevoerd onderzoek. Henk Jans heeft zeer recent onderzocht hoe inwoners van Deurne de overlast van veehouderijen ervaren.


Resultaten

Alle onderzoeken geven de leden van het bestuur van de gemeente Deurne (gemeenteraad en college van B&W) redenen  zich ernstig bewust te zijn van de grote verantwoordelijkheid die ze hebben voor de gezondheid van de inwoners van de gemeente.
Zo geeft 38% van de bewoners van het buitengebied aan geurhinder van de veehouderijen te ondervinden. Een belangrijk deel van de bewoners, te weten 21%, zegt ernstige geurhinder te ervaren als gevolg van de veehouderij.
Alle onderzoeken melden verschillende vormen van gezondheidsklachten, met name voor luchtwegen en longen, maar ook verschijnselen als stress worden gerelateerd aan veehouderij.
Ook wordt gewezen op het risico dat inwoners van Deurne lopen op een mogelijke grote ramp samenhangend met de kans op een uitbraak van zoönosen. Een zoönose is een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen (zie als voorbeeld de Q-koorts ellende).


De theorie

De gemeenteraad van Deurne is bezig met een nieuwe ‘geurgebiedsvisie’, waarin wordt aangegeven wat, per deel van de gemeente, de eventueel acceptabele overlast van veehouderijen zou mogen zijn. De gemeenteraad wordt daarbij geadviseerd door een kernteam. De gewone bewoners van de gemeente Deurne waren in dit team niet vertegenwoordigd.

Normen en de wet

In de ‘geurgebiedsvisie’ zijn normen opgenomen voor stank, gebaseerd op een theoretische eenheid, de OU (Odour Unit) per kubieke meter. Verder wordt gerekend met een fictief (theoretisch) rekenmodel. Het rekenmodel en de normen liggen vast in de landelijke WGV (Wet Geurhinder en Veehouderij). Nu al is bekend dat de wet en de normen en wellicht ook het model volkomen verouderd zijn en in 2016  volledig herzien zullen worden. Maar Deurne kan of wil daar niet op wachten.


De praktijk

Uit recente metingen, zoals onder andere gepresenteerd op 22 april 2015, blijkt dat de overlast zoals die ervaren wordt door inwoners, zeer sterk afwijkt van de theoretische waarden volgens het huidige rekenmodel.
Het geurbeleid van het bestuur van de gemeente Deurne heeft er in de voorbije jaren toe geleid dat, volgens de waargenomen meetgegevens, er in het buitengebied sprake is van ‘ernstige geurhinder’.
Zowel het Rijk als het bestuur van de provincie Noord Brabant hadden al in 2010 als doelstelling dat ‘ernstige geurhinder’ nergens meer voor mocht komen. Het op dit moment voorgestelde ‘geurbeleid’ zal de situatie alleen maar slechter maken.

Nieuwe normen

De gemeenteraad wordt geadviseerd nieuwe normen op te stellen voor de maximaal acceptabele stank afkomstig van veehouderijen in verschillende gebieden van de gemeente. Er wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen bebouwde kom en buitengebied.
De normen die, na advies van het kernteam, worden voorgesteld leiden volgens het theoretische en verouderde rekenmodel tot geurhinder die net voldoet aan de maximale waarden als vastgesteld in de ‘Verordening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant’.


Nieuwe kennis

Inmiddels is dus bekend dat het door het bestuur van Deurne gehanteerde rekenmodel door rijk en provincie als oud en onnauwkeurig bestempeld is en binnenkort vervangen zal worden.
Ook de resultaten van recent uitgevoerd extern onderzoek wijzen op ernstige tekorten in het model. Toch wordt de gemeenteraad geadviseerd zich door dit model te laten leiden bij het beslissen over stankbelasting die acceptabel zou zijn voor de inwoners.
Uitgaande van de resultaten van onderzoek onder inwoners zouden momenteel voorgestelde nieuwe normen leiden tot een voortzetting van ‘ernstige hinder’, samenhangend met een ‘extreem slecht leefklimaat’, zoals aangegeven door het gezaghebbende RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)


Conflicterende belangen

Zoals het nu bekend is zal in de komende weken duidelijk worden welke belangen het leefklimaat van inwoners van de gemeente Deurne gaan bepalen. Nu al worden door enkele leden van de gemeenteraad vraagtekens gezet bij het belang en de betrouwbaarheid van de bekend gemaakte resultaten van onderzoek onder de bevolking. Het onderzoek komt voor die leden van de gemeenteraad slecht uit.
Het is de vraag of leden van de gemeenteraad, de volksvertegenwoordigers, zich individueel kunnen opstellen bij de beslissing over de leefbaarheid van Deurne. De praktijk is helaas dat veel leden van de gemeenteraad gehouden zijn aan het beleid van de politieke partij die hen hielp aan een verkiesbare plaats.

Groei

Sommige leden van de gemeenteraad roepen nu al triomfantelijk dat er weer nieuwe vergunningen afgegeven mogen worden voor nieuwe stallen en uitbreidingen. Het aantal dieren mag weer verder toenemen. Gezondheidsbelangen van inwoners worden minder zwaar gewogen dan economische belangen van ondernemers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.