zondag 19 april 2015

Deurne te kijk gezet of vooruit geholpen?

Het zal de lezers van Duurzaam Deurne nieuws duidelijk zijn dat er veel bestuurlijke en politieke activiteit is rond de onderwerpen ‘gebiedsvisie’ en ‘geurrichtlijn’. Ook bewoners en ondernemers laten steeds meer van zich horen. Beide onderwerpen houden verband met ‘geur’ of, om het duidelijk te zeggen ‘stank’ en dan met name stank die afkomstig is van kippen, varkens, koeien en nertsen, in overvloed aanwezig op het Deurnese platteland.


Scheefgroei

De ontwikkeling naar grootschalige, intensieve veehouderij is er een van de laatste 30 tot 40 jaar. Onlangs publiceerde Duurzaam Deurne nieuws een artikel uit ‘Foodlog’. Het artikel ging over Herman Wijffels, voorheen voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. De titel van het artikel: ‘Wijffels preekt revolutie’. Uit het artikel: “Ons voedselsysteem is door het eenzijdige streven naar lage prijzen en efficiëntie scheefgegroeid. Structureel zit dit systeem op een koers die de bron van ons voedsel, de bodem, onbruikbaar maakt. De manier waarop onze voedselsector is opgezet is te kenmerken als georganiseerde onverantwoordelijkheid. Dit levert bovendien producten op die niet dienstbaar zijn aan de gezondheid van de mens.”

Rooflandbouw

In een ander recent artikel in Duurzaam Deurne nieuws, ook afkomstig uit Foodlog, zegt Wijffels: “Boerenbedrijven zijn nooit primair gericht geweest op rendement. Ze waren bedoeld om een familie-inkomen te verdienen. Later doet het denken in financieel rendement zijn intrede. Dat zagen we het eerst in de niet-grondgebonden landbouw, zoals de intensieve dierhouderij en –tuinbouw. Dat heeft, samen met de voortdurende prijsdruk, mede geleid tot een rooflandbouw die met behulp van kunstmest, fossiele brandstof, antibiotica en landbouwgif de natuur aantast en verbruikt.”

Onhoudbaar

In hetzelfde artikel zegt Wijffels: “Het kan niet zo zijn dat we ‘nog meer van alles’ willen gaan hebben. Ons huidige voedselsysteem, georiënteerd op kwantiteit, is onhoudbaar. Volgens Wijffels zijn we toe aan een kwaliteitsoriëntatie.” Wijffels: “We moeten zorgvuldig omgaan met hulpbronnen en gaan samenwerken in plaats van concurreren.”

Stank, gezondheid, leefbaarheid

Deurne staat al lang bekend als ‘stankdorp’. Talrijk zijn de verhalen van kinderen, kleinkinderen, bezoekers en toeristen over ‘terugkomen in de bekende stankcirkel van veel te veel dieren’. Geen wonder dat inwoners van Deurne begonnen te doen wat hun gemeentebestuur niet had gedaan: een dam opwerpen tegen verdere ‘dominantie van het systeem van intensieve veehouderij’. Ook
voor de inwoners van Deurne, die toch wel een en ander gewend zijn, is er geen belangrijker onderwerp dan hun gezondheid. Met name de relatie tussen gezondheid en grootschalige intensieve veehouderij, waarover steeds meer bekend wordt, vergroot hun afkeer van het resultaat van tientallen jaren verwaarlozing.

Stop de stank

Ongeveer drie jaar geleden werd in Deurne door een groep inwoners de vereniging ‘Stop de Stank’ opgericht. Uit de site: “Stopdestank is een vereniging van inwoners van Deurne die zich zorgen maken over de aantasting van gezondheid, leefbaarheid en milieu door de steeds toenemende intensieve veehouderij. Stopdestank informeert burgers en spreekt volksvertegenwoordigers aan. Stopdestank richt zich op de volksvertegenwoordigers; niet op de agrariërs”.

Gezondheid

Niet voor niets organiseert het urgentieteam veehouderij Noord-Brabant woensdag 22 april een informatiebijeenkomst over gezondheid in relatie tot veehouderij. Deze wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis van Deurne. Ook het urgentieteam weet inmiddels dat niet zozeer stank maar zorg over gezondheid en leefbaarheid het hoofdargument is van inwoners tegen grootschalige intensieve veehouderij.

ZLTO Deurne

Uit de site van ZLTO Deurne: “ZLTO afdeling Deurne behartigt de belangen van zo’n 350 boeren en tuinders. In en om Deurne maakt de afdeling zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector en wil een brug slaan tussen boer en burger op een dynamisch platteland.”
ZLTO vertegenwoordigt verschillende soorten agrariërs. In de veeteelt gaat het om zowel kleine, grondgebonden boeren als uit de kluiten gewassen grootschalige industriële ondernemingen  die nauwelijks meer een band hebben met Deurne en de inwoners.

'Nauwelijks problemen'

Eind maart 2015 stuurde Henk Raaijmakers, voorzitter ZLTO Deurne, een brief aan leden van de Deurnese gemeenteraad en leden van alle fracties. Aanleiding voor de brief waren ontwikkelingen rond geur (stank), met name de nieuwe gebiedsvisie en geurnormen. Raaijmakers hekelt in zijn brief het werk dat Stop de Stank doet als vertegenwoordiger van een aanzienlijk deel van de inwoners van Deurne. Stop de Stank heeft heel Deurne tot probleemgebied verklaard, maar Raaijmakers ziet slechts enkele plekken waar eventueel sprake kan zijn van echte of vermeende overlast.

Stinkende, onleefbare gemeente

In zijn brief zet Raaijmakers Stop de Stank weg als ‘een clubje dat Deurne nationaal te kijk heeft gezet als een stinkende, onleefbare gemeente met onverkoopbare huizen, zieke burgers en een politiek die incompetent is’. Verder verklaart hij dat Stop de Stank in Deurne niet mee wil praten met partijen die oplossingen zoeken, maar langs ondemocratische weg druk uitoefent door onwaarheden te verkondigen. Beide uitspraken zijn echter volkomen bezijden de waarheid.

Beleid voor 32000 inwoners

Terecht wijst Henk Raaijmakers in zijn brief op de verantwoordelijkheid van het bestuur van Deurne (niet te verwarren met de politiek van Deurne) om beleid te maken voor alle 32000 inwoners van de gemeente. En dus niet alleen voor enkele tientallen grootschalige intensieve veebedrijven. Het is in het belang van alle 32000 inwoners dat door het bestuur van de gemeente alles gedaan wordt in het belang van hun gezondheid. Deurne moet groeien naar een compleet andere aanpak van agrarische activiteit. Veel hogere kwaliteit, duurzaam, eerlijk, kleinschalig, grondgebonden, gezond en veilig. Dat heeft Herman Wijffels veel beter in de gaten dan Henk Raaijmakers. Maar ZLTO is natuurlijk welkom om aan die verandering mee te werken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.