vrijdag 23 januari 2015

Plan voor biomassaplein in Deurne?

Coöperatie Energyport Peelland heeft vergevorderde plannen voor het opzetten van een biomassaplein in Deurne. Doel is dat de Peellandregio straks kan voorzien in de eigen energiebehoefte. De belangrijkste stap op die lange weg is het oprichten van een 'biomassaplein'.


Haalbaar?

De voorbereidingen daartoe worden steeds concreter. Initiatiefnemer Energyport Peelland heeft inmiddels een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren dat bevestigt dat er goede toekomstperspectieven zijn.

Reststromen

In het Engels heet het: 'Biobased Economy Park' (BEP). Reststromen waar nu niets mee gebeurt of waarvan het afvoeren over grote afstanden veel geld kost, worden op een centrale plek bijeengebracht en weer 'tot waarde' gemaakt. Hoe gaat dat? Materialen als GFT-afval, bermmaaisel en kassenloof worden eerst vergist. Wat overblijft wordt vervolgens gecomposteerd. Tenslotte volgt biologische droging. Bij elke stap in dat proces kunnen producten 'gewonnen' worden, zoals groene energie, stalstrooisel, biobrandstof in de vorm van pellets en briketten of granulaat.

Locatie?

Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door het Eindhovense adviesbureau Ingenia. De potentiële locaties voor de vestiging van een biomassaplein - er zijn er twee in beeld in Deurne - wil Energyport Peelland nog niet kwijt.

Bron: Eindhovens Dagblad; 13 januari 2015Vragen

Het bestuur van de gemeente, verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners, zwijgt tot nu toe over de eventuele plannen van Energyport Peelland. De inwoners van Deurne hebben  nog geen informatie ontvangen van de leden van de gemeenteraad over eventuele mogelijkheden en mogelijke bedreigingen  voor gezondheid, leefbaarheid en natuur.

Mest?

Bestuursleden van Energyport Peelland hebben in gesprekken met inwoners verklaard dat er absoluut geen plannen zijn om van het biomassaplein een centrum van mestverwerking te maken. Maar de mededeling dat er in  de toekomst nooit sprake zal zijn van enige vorm van mest be- of verwerking is tot nu toe niet formeel door Energyport Peelland aan de inwoners verstrekt.  Bij veel inwoners leeft de vrees dat Energyport Peelland wel degelijk het plan heeft in Deurne een grootschalige mestverwerking installatie te ontwikkelen. En het aantal leden van Energyport Peelland zou veel sneller groeien als er geen bedreiging meer gevoeld werd. Het is opnieuw aan het bestuur van de gemeente, immers gekozen door en voor de inwoners, om de inwoners gerust te stellen. Het beleid in heel Brabant, en ook in Deurne, moet zijn: minder overlast van dieren, dus minder dieren en dus ook minder mest.

Locatie

Het bericht in het Eindhovens Dagblad vermeldt dat er twee locaties in Deurne in beeld zijn. De tam-tam laat weten dat het braakliggende terrein aan de Langstraat, droevig beeld van slecht bestuur in het verleden, een van die mogelijke locaties zou zijn. Inwoners hebben prachtige ideeën voor het ontstaan van een duurzame proeftuin aan de Langstraat, symbool van het nieuwe Deurne, waar afgerekend wordt met de last van het verleden. Ook voor wat betreft de locatie is het de plicht van het bestuur van de gemeente snel aan de inwoners duidelijk te maken wat de opties zijn  en wat voor- en nadelen zijn van iedere optie. Te denken aan gevaren voor veiligheid en gezondheid, mogelijk vrijkomende gassen, vervuiling van de bodem, toenemend vrachtverkeer etc.


Volgende stap Eindhovens Dagblad

Onderzoek journalistiek hoort tegenwoordig bij een dagblad van standing. Niet alleen worden berichten geplaatst die afkomstig zijn van externe bronnen, maar eigen kritisch onderzoek moet er op gericht zijn de lezers van de krant breed en onpartijdig te informeren. De eventuele plannen voor een biomassaplein in Deurne zijn, gezien het rumoer dat elders in Brabant leeft rondom met name vormen van mestverwerking en de gevolgen daarvan voor de inwoners, uiterst relevant voor eigen onderzoek. Eindhovens Dagblad: laat van je horen!

Standpunten politieke partijen

Over  iets minder dan twee maanden zijn er weer verkiezingen voor Provinciale Staten Noord Brabant. Die verkiezingen mogen niet gaan over landelijke thema’s. Er is genoeg te doen in Brabant dat de inwoners aan het hart gaat.  Verschillende partijen hebben zich gelukkig al uitgesproken over de toekomst van de grootschalige intensieve dierhouderij in Brabant. Laten de andere volgen, zodat inwoners goed kunnen kiezen. Over een  week is er weer een ‘Ruwenberg happening’, waar het provinciaal bestuur medestanders probeert te vinden voor een toekomstige vee-rijke provincie. Daarbij wordt gesproken over een, nog nauwelijks gedefinieerde, ‘zorgvuldige dierhouderij’. Dieren zonder mest bestaan niet. En mest is een van de grote, niet oplosbare problemen, samenhangend met grootschalige dierhouderij. Grondgebonden is het sleutelwoord, maar dan moet het aantal dieren wel gedecimeerd worden. En de luidruchtige invloed van de Brabantse vee-lobby op politieke partijen en bestuur is wellicht sterker dan de stille wensen van anonieme inwoners.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.