donderdag 11 december 2014

Oproep aan de inwoners van Deurne; Praat met mevrouw Lemlijn over urgentie intensieve dierhouderij

Het provinciale urgentieteam intensieve dierhouderij heeft voor de inwoners van Deurne een gesprek georganiseerd met wethouder mevrouw Lemlijn. Dit gesprek vindt plaats op woensdag 17 december, begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Den Draai, Zeilberg.


Praat mee

Op 27 augustus vond een eerste gesprek plaats van het provinciale urgentieteam met een 50-tal inwoners van Deurne. Dat gesprek was bedoeld om te onderzoeken of inwoners bereid waren deel te nemen aan het project van het door de provincie Noord-Brabant ingestelde team. Tijdens het gesprek bleek dat de inwoners erg veel zorgen hebben over de intensieve dierhouderij in Deurne. Op een aantal plaatsen in de gemeente is sprake van directe, schrijnende, soms bijna onmenselijke vormen van overlast. Die overlast is voor betrokken inwoners zo groot dat een onmiddellijke oplossing absoluut en snel nodig is.

Toekomst

De onzekerheid over de toekomst van de intensieve dierhouderij is groot onder veel inwoners van Deurne. Door veel inwoners wordt vrijwel dagelijks stank / geur ervaren. Maar veel groter is de bedreiging van de volksgezondheid. Daarover zijn deskundigen het eens. De extreme concentratie van dieren in de gemeente Deurne wordt vaak beschreven als een tijdbom die ieder moment af kan gaan. Agrariërs die wonen in of bij een kippen- of varkensbedrijf moeten dat bij opname in een ziekenhuis opgeven omdat de kans groot is dat ze besmet zijn met de MRSA bacterie. Er worden nog steeds veel te veel antibiotica gebruikt in de dierhouderij. Daardoor lopen mensen het risico dat bij hen antibiotica niet meer werken. De vruchtbaarheid van de bodem is sterk achteruit gegaan, onder andere door een combinatie van mais en mest. Er is sprake van achteruitgang van de kwaliteit van het grondwater. Het landschap is op veel plaatsen aangetast. Er wordt veel te veel mest geproduceerd en de dreiging van een mestfabriek op Deurnese bodem is groot.

Politiek

De drie politieke partijen (DOE!, Deurne Nu en VVD) die samen de politieke coalitie hebben gevormd en die van plan zijn Deurne tot 2018 te besturen, hebben in hun ‘coalitieplan’ geen enkele aanzet gegeven om ook maar een begin te maken met het oplossen van de problemen van de intensieve dierhouderij. Alle bestuurlijke actie is momenteel gericht op het herzien van de ‘geurverordening’. Via deze verordening kunnen nieuwe vergunningen voor verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij eventueel worden aangepakt. Overigens is het bestuurlijke ‘geurmodel’ puur theoretisch en niet verbonden met stankbeleving door inwoners. Zelfs als de geur norm ingesteld zou worden op het absolute nulpunt, dan nog is op afzienbare termijn weinig of geen verbetering te verwachten.

Brief

De bijeenkomst op 27 augustus  met inwoners leidde tot een brief, die door het urgentie team in september doorgegeven werd aan het bestuur van Noord-Brabant, het bestuur van Deurne en het Brabant Beraad. In die brief gaven inwoners aan wat hun belangrijkste voorwaarden waren om deel te nemen aan een gesprek met het bestuur van de gemeente (gemeenteraad en college van B&W). Voorwaarde nummer een was dat het bestuur van Deurne zou besluiten tot een absolute stand still (geen verdere toename van het aantal dieren), geldig voor de hele gemeente. Verder gaven inwoners aan geen vertrouwen te hebben in het gemeentebestuur. Het bestuur werd onder meer verweten: niet transparant handelen, gebrek aan openheid en eerlijkheid, gebrek aan bestuurskracht met betrekking tot de intensieve dierhouderij en het niet serieus nemen van verzoeken en vragen van inwoners.

Gezondheid en vee lobby

Ook gaven inwoners in de brief aan dat het aspect gezondheid een alles overheersende rol zou moeten spelen bij afwegingen om te komen tot het verlenen van vergunningen. Een andere voorwaarde had betrekking op de dominante rol die in Deurne gespeeld wordt door de vee lobby, de verzameling van commercieel belanghebbende partijen als veevoer ondernemingen, transportbedrijven, adviesbedrijven, banken en ondernemingen die zich toeleggen op het bouwen en verbeteren van stallen. Het belang, en met name het gezondheidsbelang van inwoners moet bij beslissingen zichtbaar en altijd voorop staan.

Gesprekken met het bestuur

Deelname van inwoners aan gesprekken met het bestuur van de gemeente is mogelijk als inwoners een volwaardige en gelijkwaardige positie krijgen in het proces. Verder werd als voorwaarde gesteld dat het bestuur van de gemeente alle inwoners informeert over bestaan, belang en werkwijze van het urgentieteam en het daaraan gekoppelde proces van een zeer ingrijpende overgang naar een duurzame agrarische activiteit in de gemeente.


Reactie van het bestuur

Het bestuur van Deurne ontving de brief van de inwoners op 24 september. Lange tijd reageerde het bestuur niet. Pas op 4 december ontvingen inwoners, via het urgentieteam, een brief van het college van B&W. Op dat moment had het college nog niet overlegd met de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De brief is nauwelijks een antwoord op de brief van de inwoners. Maar een goede lezer zou uit de brief kunnen opmaken dat er toch een opening aan het ontstaan is. Zo spreekt de brief over de intensieve veehouderij als veroorzaker van overlast, over de noodzaak van het ‘herijken’ van het gemeentelijk beleid en over het samen ontwikkelen van een ‘zorgvuldige veehouderij’.

Volgende stap

In de brief  van het college van B&W wordt de inwoners medegedeeld dat er een gesprek gepland is van inwoners met mevrouw Lemlijn. Aangenomen mag worden dat mevrouw Lemlijn in dit gesprek zal optreden namens het college van B&W, maar waarschijnlijk nog niet namens de leden van de gemeenteraad. Onderwerp van het gesprek is: ‘het verdere proces van samenwerking’,


Inwoners

Hoewel de brief van het college van B&W slechts zeer gedeeltelijk ingaat op de brief van inwoners, hebben vertegenwoordigers van inwoners besloten dat ze aan het gesprek zullen deelnemen. Inmiddels hebben groepen van inwoners het gesprek voorbereid en zullen alle inwoners op de hoogte gesteld worden van de resultaten van het gesprek.

Doe mee!

Voor de toekomst van Deurne als gezonde, groene, welvarende, gastvrije, schone gemeente is het van groot belang dat inwoners deelnemen aan het proces van ingrijpende verandering.

Agenda

Woensdag 17 december, 19.30 uur, in Den Draai, Zeilberg. Kom, ook als je niets wilt of kunt zeggen. En gebruik alle mogelijkheden (mail, mondeling, facebook, instagram, twitter etc. om alle inwoners van Deurne te informeren en uit te nodigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.