zondag 7 december 2014

Deurne: Inwoners en de intensieve dierhouderij

Eind augustus 2014 nam een 50-tal Deurnese inwoners, op uitnodiging van het provinciale urgentieteam intensieve dierhouderij, deel aan een gesprek over de agrarische toekomst van Deurne. Het urgentieteam was, in opdracht van het Brabant Beraad (bestuurders van provincie, gemeenten en vertegenwoordigers van betrokken organisaties in Noord-Brabant) bezig te bezien hoe de overlast door de intensieve dierhouderij in onder andere Deurne, verminderd dan wel weggenomen zou kunnen worden.


Vervolg

Over de bijeenkomst verscheen op 29 augustus 2014 een zeer goed gelezen verslag in Duurzaam Deurne nieuws (zie Duurzaam Deurne nieuws). De inwoners schreven, naar aanleiding van het gesprek, een brief aan de besturen van Deurne en Noord-Brabant en de deelnemers aan het Brabant Beraad. De brief gaf aan wat de condities waren voor verdere deelname van de inwoners aan overleg over de intensieve dierhouderij.  Deze brief werd door het urgentieteam op 24 september 2014 gestuurd aan bovengenoemde instanties. Zowel het urgentieteam als de inwoners stelden als eerste eis dat het bestuur van Deurne op de brief zou reageren. Deze reactie liet erg lang op zich wachten.

Antwoord

Op 12 november 2014 werd in het gemeentehuis een concept brief opgesteld. Deze brief werd onlangs, op 2 december, door B&W gestuurd aan het urgentieteam en vervolgens door het urgentieteam gemaild naar de betrokken inwoners. Voor zover bekend is de brief nog niet door het college overlegd met de gemeenteraad. Dus is de inhoud van de brief nog niet het standpunt van het verantwoordelijk bestuur van de gemeente.

Gesprek

Inmiddels hebben de betrokken inwoners een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met wethouder mevrouw Lemlijn op woensdag 17 december, 19.30 uur in Den Draai. Het gesprek zal gaan over alle vormen van overlast door de intensieve dierhouderij (varkens, kippen, koeien en nertsen). Het gesprek zal gaan over de urgente, ernstige overlast die op meerdere plaatsen in Deurne dagelijks het leven vrijwel onmogelijk maakt voor betrokken inwoners. Ook zal gesproken worden over de  onmogelijkheid om in Deurne in de nabije en verre toekomst wonen en intensieve dierhouderij te combineren. Na het gesprek met mevrouw Lemlijn worden snel verdere stappen verwacht, waarbij ook de individuele leden van de gemeenteraad betrokken moeten worden. Immers, de gemeenteraad is verantwoordelijk en delegeert het dagelijks bestuur aan het college van B&W. In Duurzaam Deurne nieuws zal over het proces gerapporteerd worden.

De brief van B&W

De brief van B&W is een reactie op een klein deel van de opmerkingen, eisen en vragen die door de inwoners in hun schrijven van 24 september werden vermeld. Verdere reacties worden door B&W in het vooruitzicht gesteld.

Zorgvuldige veehouderij

De ondertekenaars van de brief onderkennen het belang van het herstellen van vertrouwen dat burgers in het bestuur hebben. Ook wordt het belang van de ontwikkeling naar een ‘zorgvuldige veehouderij’ onderschreven. De term ‘zorgvuldige veehouderij’ is afkomstig van het bestuur van Noord-Brabant. Helaas wordt ‘zorgvuldige veehouderij’ noch door het bestuur van Deurne, noch door het bestuur van Noord-Brabant op enige wijze toegelicht of gedefinieerd.

Geschiedenis

In de brief wordt de ontwikkeling van de agrarische activiteit in Deurne vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog beschreven. Hoofdkenmerk is de ontwikkeling van kleinschalig naar intensief. Uit de brief: ”De boeren werden gestimuleerd om hun bedrijven te vergroten en te mechaniseren om daarmee toekomst te houden voor hun bedrijf”. Helaas wordt niets gezegd over de steeds groeiende invloed van belanghebbende en bepalende partijen als banken, veevoer bedrijven, advies ondernemingen, vervoer bedrijven en stallenbouwers.  Ook blijft de invloed van opeenvolgende generaties bestuurders onvermeld.

Draagvlak

In de brief wordt aannemelijk gemaakt dat, als gevolg van genoemde  ontwikkeling, het draagvlak onder de bevolking voor de intensieve dierhouderij vrijwel geheel verdwenen is. Hierbij spelen gezondheidseffecten een belangrijke rol. Ook de komst en afmeting van het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) heeft een rol gespeeld bij het verdwijnen van het draagvlak onder de bevolking. In de brief wordt niet genoemd dat inwoners het LOG ervaren als gigantisch, bedreigend en absoluut onacceptabel. De stichting van het LOG is een  bestuurdersfout van de eerste orde. In de brief wordt gemeld dat een ‘herbegrenzing’ van het LOG door het bestuur van Deurne wordt overwogen.

Leefomgeving

In de brief staat dat bij de beslissingen indertijd wel degelijk rekening is gehouden met de leefomgeving voor burgers. Het is echter duidelijk uit de geschiedenis van de agrarische ontwikkeling in Deurne, dat de ontwikkelmogelijkheden voor de agrarische sector en vooral de belangen van de aangrenzende commerciële activiteiten steeds hebben overheerst en er geen of nauwelijks aandacht was voor de leefbaarheid van de inwoners.

Nieuw gemeentelijk beleid

In de brief wordt erkend dat het gemeentelijk beleid ten aanzien van de agrarische activiteit ‘herijkt’ moet worden. Maar over intensiteit, aard en snelheid van de herijking worden geen mededelingen gedaan. Ook wordt in de brief erkend dat het college van B&W medeverantwoordelijk is om te komen tot verbetering van de situatie. Helaas ontbreekt ook hier in de brief alle inzicht in de betekenis van deze woorden.

Overleg

Het college van B&W zegt in de brief dat overleg met alle betrokken partijen nodig is. Het college geeft aan dat eerst de agrarische sector aan zet is. Er zijn geen aanwijzingen dat uit die richting enig initiatief tot verbetering te verwachten is. Daar heerst nog steeds een heilig geloof in het handhaven van de status quo dankzij technocratische ‘oplossingen’. Maar groot en intensief moet het blijven. Het bestuur van Deurne zal aan het transitie- dan wel kantelingsproces daadkrachtig leiding moeten geven. Dat is wat je van bestuurders mag en moet verwachten. Deze taak mag natuurlijk nooit of te nimmer door een bestuurder gedelegeerd worden.

Inwoners

De inwoners van Deurne hebben er alle belang bij om deel te nemen aan het transitie- dan wel kantelingsproces. De eerste stap moet zijn dat bestuur (gemeenteraad en college) samen met inwoners een duidelijk beeld schetsen van de toekomst van Deurne. Hoe ziet de gemeente er uit over een jaar of tien. Omdat Deurne economisch en bestuurlijk steeds meer afhankelijk zal zijn van de omgeving (provincie, regio Eindhoven /Helmond en regio Venlo) moet de omgeving betrokken worden bij de discussies over de toekomst.
En laten we stoppen met het schijnargument dat intensieve dierhouderij in Deurne zo nodig is om over enige jaren10 miljard mensen in de wereld te kunnen voeden. Daar zijn heel andere maatregelen voor nodig. En de oplossingen zijn al onderweg. Daar is Deurne niet voor nodig.

Experimenten

Het bestuur van Deurne zal ook moeten demonstreren dat er wel degelijk gewerkt wordt aan een nieuwe agrarische toekomst. Voor het bepalen van die toekomst zal er veel ruimte moeten komen voor experimenten. Hierbij te denken aan onder meer kleinschalige, grondgebonden bedrijven, biologische landbouw en veeteelt, moestuinen voor de bevolking, projecten om biodiversiteit weer op peil te brengen, combinaties van agrarische activiteiten met b.v. zorg- en horeca,  lokale kringlopen met productie en verkoop van lokale producten, inperken van de mestproductie, kleinschalige, duurzame melkveebedrijven, nieuwe natuur etc. Niet zien is niet geloven. Bestuur van Deurne grijp de kans, stel het braak liggende gebied aan de Langstraat open voor de Duurzame Proeftuin Deurne en begin vertrouwen terug te winnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.