maandag 3 november 2014

Wordt Deurne duurzaam bestuurd?

Het college van B&W van Deurne heeft, op aandringen van het bestuur van de provincie Noord-Brabant, op 7 oktober 2014 het besluit genomen ( ‘aanhoudingsbesluit’) om voorlopig, minimaal 6 weken, maximaal een jaar, geen nieuwe vergunningen te verlenen voor intensieve veehouderijen. Dit besluit is overgenomen door de gemeenteraad. De uitvoering van het besluit hangt sterk samen met het aanwijzen van ‘urgentiegebieden’. ‘Urgentiegebieden’ zijn gebieden waarin sprake is van ‘overlast door intensieve veehouderij’. De ‘urgentiegebieden’ moeten door het bestuur van Deurne worden aangewezen. Daarop wordt, namens het bestuur van de provincie, toezicht uitgeoefend door het ‘urgentieteam intensieve veehouderij’. Inmiddels heeft mevrouw Lemlijn al laten weten dat er na het verstrijken van de 6 weken, zo snel mogelijk weer maximale ‘ontwikkelingsruimte’ moet komen voor nieuwe bedrijven. Er wordt intensief gemanipuleerd. De provincie en het urgentieteam worden maximaal genegeerd. Wat wordt de rol van de gemeenteraad?


Bestuur van Deurne

De grootschalige intensieve veehouderij in Deurne is een heet hangijzer voor het bestuur (college van B&W en gemeenteraad). Het huidige college is sterk op de hand van de vee-lobby, die de intensieve veehouderij in Deurne, tegen de belangen van de inwoners, nog verder wil laten groeien. Van de drie partijen die samen het bestuur van Deurne steunen, was DOE! tegen een verdere, ongeremde, niet-duurzame groei van de intensieve veehouderij. Dit principe sneuvelde in de strijd om de bestuursmacht. Het standpunt van de gemeenteraad, waarin de drie coalitiepartijen een meerderheid hebben, is nog niet duidelijk. Dat standpunt zal afhangen van de mate waarin individuele leden van de raad eigen verantwoordelijkheid durven nemen.

Bestuur van de provincie

Het bestuur van de provincie Noord-Brabant wil in Brabant groeien naar een ‘duurzame agrarische sector’. Er wordt gesproken over een overgang. “Van bio-industrie naar zorgvuldige veehouderij”. “In Brabant zetten wij de standaard voor duurzaamheid, het Brabantse model.” Het begrip ‘duurzaam’ is in de uitspraken over de toekomst van Brabant beperkt gedefinieerd. Wel duidelijk is dat de gezondheid van de inwoners, sterk bedreigd door de intensieve veehouderij, voorop moet staan.

Brabant Beraad

Het Brabant Beraad is ontstaan tijdens de discussie in Brabant over de toekomst van de intensieve veehouderij. In het Brabant beraad zijn het bestuur van de provincie, de besturen van  gemeenten en belangenorganisaties vertegenwoordigd. Het Brabant Beraad heeft aangegeven dat zeker in ‘urgentiegebieden’ de veestapel niet mag groeien. Dat principe is overgenomen door het bestuur van de provincie. Vervolgens is een ‘urgentieteam’ in het leven geroepen om de besturen van gemeenten te helpen bij de overgang naar ‘zorgvuldige veehouderij’.

Volgende stap

Geheel onverwacht heeft het college van B&W van Deurne een vergadering van de Commissie Ruimte en Economie uitgeschreven op dinsdag 4 november. Het doel van die vergadering, waarbij ook het urgentieteam intensieve veehouderij aanwezig zal zijn, is het bespreken van een voorstel van het college aan de gemeenteraad om het eerder genoemde ‘aanhoudingsbesluit’ gedeeltelijk in te trekken. Het college wil opnieuw gebieden in Deurne vrijgeven voor verdere groei van grootschalige intensieve veehouderijen. Deze stap van het college is tegen de bedoeling van het Brabant Beraad, tegen de wil van het bestuur van Brabant en niet in lijn met het eerder genomen ‘aanhoudingsbesluit’. Het college behartigt niet de belangen van de inwoners van Deurne maar die van de vee-lobby.

Oproep

De inwoners van Deurne worden opgeroepen om op 4 november, 20 uur in het gemeentehuis aanwezig te zijn om invloed uit te oefenen op de manier waarop het bestuur van Deurne de inwoners buitenspel probeert te zetten. Afhankelijk van het verloop op 4 november zal een soortgelijke oproep worden gedaan voor de vergadering van de gemeenteraad op 11 november. In die vergadering komt hetzelfde onderwerp aan de orde.


Oproep aan de gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad zijn gekozen door de inwoners van Deurne. Het is de taak van de gemeenteraad om de belangen van de inwoners te behartigen. De gemeenteraad controleert het college van B&W en grijpt, indien nodig, corrigerend in. Leden van de gemeenteraad worden dringend opgeroepen te luisteren naar de inwoners. Ieder lid van de gemeenteraad zal individueel verantwoordelijkheid moeten nemen voor de gevolgen van de voorstellen van het college voor gezondheid en leefbaarheid van alle inwoners. De gemeenteraad moet Deurne, geheel volgens de bedoelingen van het provinciebestuur, duurzaam en leefbaar maken.

Inwoners: geef de boodschap door aan alle inwoners

Gebruik twitter, email, Facebook, Pinterest, google en alle andere middelen om de inwoners van Deurne duidelijk te maken waar het over gaat. De belangen van ons en ons nageslacht. Het is ingewikkeld, maar het gaat over onze toekomst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.