zondag 27 juli 2014

Toekomst Intensieve veehouderij; Deurne versus Reusel – De Mierden

Op 3 juli 2014 publiceerde Duurzaam Deurne nieuws het artikel: “Urgentiegebieden intensieve veehouderij in Deurne”. Een conclusie van het artikel was: “Het lijkt er op dat het bestuur van de gemeente e.e.a. volledig wil overlaten aan de provincie”. Hoe anders is de houding van het bestuur van de gemeente Reusel – De Mierden.


Reusel – De Mierden

Op de site van de gemeente kunnen alle inwoners volgen wat de ontwikkelingen zijn. Het onderwerp ‘urgentiegebieden’ wordt er niet afgehandeld binnen de politiek, maar wordt transparant, duidelijk, deskundig
en samen met de inwoners behandeld.

Urgentiegebieden

Op de site, die duidelijk, begrijpelijk en zeer informatief is, worden inwoners in gewone mensentaal geïnformeerd over het begrip urgentiegebieden en de relatie met de intensieve veehouderij. Zo is op de site te lezen: “De (uitbreiding van) de veehouderij in Nederland kan niet op dezelfde voet doorgaan. Dat is de belangrijkste conclusie van de maatschappelijke dialoog over de schaalgrootte en de toekomst van de veehouderij in Nederland. Vooral op het gebied van dierenwelzijn, het milieu en de volksgezondheid moet de veehouderij zich aanpassen om draagvlak te blijven houden in de samenleving”.

Betrekken inwoners

Inwoners van Reusel – De Mierden zijn door het bestuur van de gemeente intensief en direct betrokken bij de problematiek van de intensieve veehouderij en het aanwijzen van urgentiegebieden. Op de site is als conclusie van ontvangen reacties van inwoners te lezen: “De vraag of er overlast wordt ervaren van intensieve veehouderijbedrijven kan met ‘ja’ worden beantwoord. De aard van de ervaren overlast verschilt. Waar de een overlast ervaart door stank, heeft een ander moeite met de omvang van de veestapel en een mogelijke zoönose. Ook het maatschappelijk gebrek aan vertrouwen in de sector en het gemis van adequate wet- en regelgeving dragen bij aan de problematiek”.

En Deurne?

Wat een verschil met het bestuur van de gemeente Deurne. Het bestuur van Deurne (college van B&W en de meerderheid van de gemeenteraad) heeft tot nu toe nagelaten de inwoners (alle inwoners zijn immers buren) op een of andere manier te informeren over de problematiek van de intensieve veehouderij en het aanwijzen van urgentiegebieden. Ook is het voor de inwoners van Deurne volkomen onduidelijk hoe het bestuur denkt over de problematiek. De procedure van het aanwijzen van urgentiegebieden wordt volledig overgelaten aan de provincie Noord-Brabant. Het bestuur van Deurne heeft tot nu toe nagelaten inwoners op een of andere wijze te betrekken en te horen.

Het vervolg in Reusel – De Mierden

Inmiddels zijn door het bestuur drie grote mogelijke urgentiegebieden aangewezen. Tevens is de procedure die zal leiden tot de definitieve aanwijzing en het vaststellen van verbeterplannen duidelijk uitgelegd op de site van de gemeente.

Op slot

De gemeenteraad van Reusel – De Mierden besloot onlangs dat voor de tijdsduur van maximaal één jaar er geen nieuwe aanvragen voor omgevings- en milieuvergunningen in behandeling worden genomen. In de gemeenteraad was alleen de fractie van de VVD tegen en was de fractie van het CDA verdeeld.

Oproep aan het bestuur van Deurne

Beheersing van de intensieve veehouderij is voor huidige en toekomstige inwoners van Deurne een prioriteit van de eerste orde. Vooral omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat grote vraagtekens gezet moeten worden bij de negatieve invloed van gigantische concentraties dieren op de  volksgezondheid. Het onlangs door de inwoners van Deurne gekozen bestuur mag zich niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de nu al zo dominante intensieve veehouderij. Het bestuur mag besluiten over de toekomst niet overlaten aan de provincie en moet inwoners op grote schaal direct bij de problematiek betrekken. Neem een voorbeeld aan het bestuur van Reusel – De Mierden.

Bronnen: De site van de gemeente Reusel – De Mierden en meerdere publicaties in het Eindhovens Dagblad.