dinsdag 29 juli 2014

De kracht van Deurne; Praat mee over overlast door intensieve veehouderijen; oproep aan alle inwoners van Deurne

Zoals bekend heeft het bestuur van Deurne besloten om de verantwoordelijkheid voor de procedure die moet leiden tot het aanwijzen in Deurne van ‘urgentiegebieden intensieve veeteelt’, om onbekende redenen over te laten aan het urgentieteam van de provincie Noord Brabant.


Urgentiegebieden (volgens de provincie)

Een gebied wordt aangewezen als urgentiegebied als er sprake is van één of meer overbelaste situaties door onder meer een te hoge belasting met geur en/of fijn stof. Daarnaast speelt de beleving van omwonenden m.b.t. het leefklimaat en de gezondheidsrisico’s een belangrijke rol bij de aanwijzing. De omvang van een urgentiegebied wordt lokaal bepaald. In het Brabantberaad is afgesproken dat de gemeenten de urgentiegebieden aanwijzen. Zij doen dit in samenspraak met de bewoners in het gebied.

Urgentiegebieden (volgens StopdeStank)

In de laatste ledenbrief van Stop de Stank:
“De gemeente Deurne gaat op verzoek van de provincie zogenaamde ‘urgentiegebieden’ aanwijzen. Dit zijn gebieden waar de kwaliteit van de woon- of leefomgeving onder de maat is als gevolg van aanwezige veehouderijen. De provincie adviseert gemeenten om kleine gebiedjes aan te wijzen. Voor die gebieden zouden verbeterplannen kunnen worden opgesteld. Stopdestank stelt zich op het standpunt dat heel Deurne overbelast gebied is; de leefbaarheid en het milieu in de hele gemeente staan onder druk door de intensieve veehouderij.”

Buren en inwoners

Door zowel het bestuur van Deurne als door het urgentieteam van de provincie wordt vaak de term ‘boeren en buren’ genoemd. Dit suggereert dat alleen direct omwonenden van een intensieve veehouderij eventueel last zouden kunnen hebben van een overbelaste situatie. Maar alle inwoners van Deurne worden voor hun gezondheid en leefklimaat bedreigd door de aanwezige intensieve veehouderijen. In die zin zijn alle inwoners dus buren.

Gesprek met het urgentieteam

StopdeStank roept in de ledenbrief alle inwoners van Deurne op zich te melden bij het urgentieteam voor een gesprek over het aanwijzen van urgentiegebieden in Deurne. Inmiddels hebben ook andere inwoners van Deurne hierover contact genomen met het urgentieteam. Het lijkt erop dat een groot aantal inwoners de taak van het gemeentebestuur gaat overnemen om zorg te dragen voor de gezonde toekomst van de inwoners van Deurne. Het gesprek vindt plaats op woensdag 27 augustus, 19.30 uur, op een nader te bepalen locatie.

Doel van het gesprek

Het gesprek met het urgentieteam heeft als doel: “Het vormgeven aan het proces dat moet leiden tot een vermindering van de overlast door de intensieve veehouderij in de gemeente Deurne”.


Deelname

Iedere inwoner van Deurne die zich zorgen maakt over de leefbaarheid in Deurne in relatie tot de intensieve veehouderij, kan zich aanmelden voor het gesprek. Dat kan op twee manieren.
Mail aan Geert Verstegen van de Brabantse Milieufederatie: geert.verstegen@brabantsemilieufederatie.nl
Mail aan Loes Mooren van het urgentieteam:
lmooren@brabant.nl<mailto:lmooren@brabant.nl
StopdeStank wordt graag geïnformeerd over deelname. Stuur een kopie aan:
stopdestank@gmail.com

Reactie

Iedere inwoner die over de problematiek van de intensieve veehouderij in Deurne een mening heeft, vindt een luisterend oor bij Duurzaam Deurne nieuws. Stuur je mededeling aan duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Over de reacties zullen alle inwoners van Deurne geïnformeerd worden.