woensdag 27 november 2013

Natuurderij Keizersrande in Diepenveen; een andere wereld! Andere planeet?

Natuurderij Keizersrande is een modern biologisch dynamisch landbouwbedrijf. De bedrijfsvoering van de Natuurderij is gebaseerd op het beheersconcept ‘Boeren voor Natuur’. Dit concept houdt in dat de agrarische exploitatie van het landgoed geheel ten dienste staat van de natuur- en landschapswaarden binnen het hele gebied.


Kringloop

Bij Keizersrande wordt gestreefd naar een gesloten kringloop, waarbij bijvoorbeeld de granen uit de akkerbouw en de grassen van de weidelanden gebruikt worden als voedsel voor de veestapel, die op zijn beurt weer zorgt voor bemesting van het gebied.

Opbrengst

Zoals het er nu naar uitziet, zal de grondopbrengst van het landgoed een veestapel van 160 dieren kunnen onderhouden. Er worden zo’n 80 koeien gemolken, die het grootste gedeelte van het jaar in de hoger gelegen gebieden van de uiterwaarden grazen. In de lager gelegen delen grazen ossen en jongvee.

Open bedrijf

Door het open karakter van het erf van de Natuurderij ziet de bezoeker en uiteindelijke consument waar hun voedsel vandaan komt. Zo wandelen zij door het gras dat de koeien eten, kunnen zij de boer zien die de koeien melkt en kunnen zij kalfjes bekijken die net geboren zijn. De producten die van de koe afkomstig zijn, zoals melk en vlees, worden verkocht met een herkenbare verpakking, waaruit de herkomst duidelijk blijkt.

Natura-2000

In 1986 zijn de Keizers- en Stobbewaarden aangewezen als  Natura 2000-gebied. Een gebied dat deel uitmaakt van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit in Europa.

Balans

Natuurderij Keizersrande  gaat het gebied beheren volgens de richtlijnen die Natura 2000 opgesteld heeft. Het landbouwgedeelte van het bedrijf staat geheel in dienst van de omvorming van het gebied naar biologische en nieuwe natuur. Om dit te bereiken wordt gezocht naar een balans tussen natuur en cultuur. Zo worden bijvoorbeeld niet alle gronden in gelijke mate begraasd, bemest en bemaaid.

Landschap

Karakteristieke elementen in het landschap worden in stand gehouden en beheerd, zoals poelen, meidoornhagen, rivierarmen, heggen en gaarden. De speerpunten in het beheer zijn de ontwikkeling van de voor dit gebied unieke flora en fauna; rijke akkerlanden, botanisch hooiland en weidevogels.

Recreanten

De omvorming naar nieuwe natuur en het in stand houden van de karakteristieke elementen in het landschap, zoals meidoornhagen  en rivierarmen, zorgen ervoor dat mensen kunnen genieten van een prachtig natuurlijk cultuurlandschap dicht bij Deventer. Het laat zien dat landbouw en natuurbeheer hand in hand gaan en tegelijk zorgt het voor een aantrekkelijker en meer beleefbaar landschap voor de recreant.

Onderwijs

Basisonderwijs en middelbaar onderwijs worden uitgenodigd om te leren op Keizersrande. Hierbij worden innovatieve onderwijsmethoden ontwikkeld en gebruikt. ‘Zelf doen’ en ervaringgericht leren staan centraal.
Welke school uit Deurne gaat Keizersrande verkennen?

Bron: site Keizersrande