donderdag 31 oktober 2013

Bestaan duurzame mestvergisters?

Duurzame mestvergisters zijn een fabeltje. En fabeltjes bestaan niet. Wel voor B&W van Deurne. Zie Ledenbrief 25 van Stopdestank Deurne, Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu.


Ledenbrief 25 van Stopdestank; citaten

‘DEMAC en ZLTO schreven het college een brief waarin ze vragen wat B. en W. vinden van hun plannen om een mestvergister te bouwen aan de Langstraat. In zijn antwoord schrijft het College o.a. het volgende:
“Wij spreken onze waardering uit voor de inzet van DEMAC en ZLTO
om het Deurnese mestoverschot op een duurzame en maatschappelijk
verantwoorde wijze op te lossen. Terugwinning van kostbare en
schaarse grondstoffen en de opwekking van duurzame energie zijn
initiatieven die op onze warme sympathie mogen rekenen”.
Burgemeester en wethouders van Deurne vinden het dus geweldig
fijn als er in Deurne mestvergisters gebouwd worden! We adviseren
het College dringend om nog een keer de reportage van de KRO over mestvergisters te bekijken.’

Voorstel aan de gemeenteraad

Vervolg van Ledenbrief 25: ‘Het College stelt de gemeenteraad
schrijft het College o.a. het volgende:
“Opwekken van duurzame energie door middel van biomassavergisting
wordt als onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering aangemerkt. Tijdens
de vergisting van biomassa (dit kan zowel dierlijke mest als slachtafval,
hout, papier, frituurolie en GFT betreffen) wordt organische stof omgezet in
biogas…….” (….). Bovendien kan een dergelijke voorziening worden toegestaan in het vestigingsgebied glastuinbouw ……”
Met andere woorden: in het glastuinbouwgebied aan de Langstraat mogen mestvergisters gebouwd worden. Daarin mag behalve mest van alles worden verwerkt, inclusief slachtafval. In de KRO reportage worden mensen geïnterviewd die in de buurt van een mestvergister wonen. Zij klagen over lijkenlucht. Onze hoop is gevestigd op de gemeenteraad. We raden ook de raadsleden aan de reportage van de KRO nog eens te bekijken. Niet alleen boeren, ook burgers zijn hardwerkende mensen. Ze hebben recht op een schone en gezonde
leefomgeving. Niemand heeft het recht om ten behoeve van zijn bedrijfsvoering de volksgezondheid in gevaar te brengen en de leefomgeving van andere mensen te vervuilen.’

voor om het bestemmingsplan buitengebied zodanig aan te passen dat DEMAC / ZLTO mestvergisters kunnen bouwen aan de Langstraat. In het voorstel aan de raad

Stopdestank

Stopdestank zet zich in voor een duurzame leefomgeving voor inwoners van Deurne. Alle inwoners van Deurne hebben recht op gezonde lucht, gezonde aarde en gezond water. Daar moet het bestuur van Deurne voor zorgen. Waar het bestuur tekort schiet zullen inwoners zelf zorgen dat Deurne duurzaam wordt.

Groene was

(Uit een eerder artikel in Duurzaam Deurne nieuws): “Er wordt nogal wat gelogen/gejokt in reclames. Vooral over zaken als voeding,  schoonheid, gezondheid, drank, milieu, energie, geld, vervoer. Het is bijna een gewoonte geworden om producten en diensten gezonder, veiliger, duurzamer, socialer, minder vervuilend en nog het een en ander, voor te stellen dan waar is. De goeden niet te na gesproken.”
Niet alleen bedrijven zijn bekwaam in het buiten hangen van groene was.

Mestfabrieken

Stopdestank organiseert een openbare informatiebijeenkomst over mestfabrieken op maandag 4 november 2013, 19.30u tot 22.00u in Zalen van Bussel, St. Jozefstraat 77 Deurne. Alle leden van B&W en gemeenteraad zijn hiervoor uitgenodigd.
Duurzaam Deurne nieuws hoopt dat inwoners van Deurne door hun aanwezigheid zullen demonstreren dat het bestuur van hun gemeente duurzaam moet worden.

Reacties

Reageren kan door een email te sturen aan duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. De redactie van Duurzaam Deurne nieuws zal als regel reacties publiceren, eventueel voorzien van commentaar en/of informatie.