zondag 18 maart 2018

Volksgezondheid, leefbaarheid en milieu

Sommige politieke partijen in Deurne besteden in hun verkiezingsprogramma min of meer aandacht aan deze thema's in samenhang met landbouw en veehouderij. Geen enkele partij is daar echter zo intensief bij betrokken als Stopdestank, vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu. 


Verkiezing

Bij de verkiezing op 21 maart 2018 speelt de toekomst van landbouw en veeteelt in Deurne wel een hoofdrol. De reden is dat Deurne van oudsher een boerendorp is en vooral bekend is om de enorme concentratie van intensieve veebedrijven anno 2018. Het is moeilijk afscheid te nemen van dit verleden, ook al is de bedreiging van deze concentratie voor gezondheid, leefbaarheid en milieu erg groot.

Inwoners hebben allemaal dagelijks met het thema te maken.


Debat

Stopdestank organiseert, in aanloop naar de verkiezing, ‘Het Grote Landbouwdebat’ op maandag 19 maart, 20.00 uur in Zalen van Bussel. De lijsttrekkers van alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezing voor de gemeenteraad op 21 maart, nemen met hun lijsttrekkers deel aan dit debat.

Voorbereiding

Stopdestank vroeg alle politieke partijen om hun plannen op het gebied van veehouderij en buitengebied samen te vatten. Alle partijen reageerden positief op deze uitnodiging. De resultaten zijn gepubliceerd in ledenbrief 70 van Stopdestank. Samenvattend:
DOE! - Positieve energie in het landelijke gebied
Deurne NU - Ondernemen
VVD Deurne staat voor iedereen die vooruit wil
CDA - Buitengebied
PA/GL - Wij willen afbouw van de intensieve veehouderij
BTD - Naar een gezonde democratie
PvdA - Onze veehouderij

Interviews met lijsttrekkers

Bovendien nodigde Stopdestank de lijsttrekkers uit voor een interview. Ze gingen allemaal op deze uitnodiging in. De resultaten, met enige opmerkelijke uitspraken, staan in ledenbrief 71 van Stopdestank.

Het debat

Het ‘Grote Landbouw Debat’ op maandag 19 maart 2018 wordt gehouden in Zalen van Bussel, Debatleider is Selcuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie. Iedereen is welkom. Deelname is gratis.

De toekomst van Deurne

Voor de inwoners van Deurne is de toekomst van landbouw en veehouderij in Deurne van het grootste belang. Meer dan ooit wordt die toekomst mede bepaald door grote veranderingen die van buiten op ons af komen. 

Opwarming van de aarde, klimaatverandering, veranderende voedselgewoonten,  toenemende kennis over bedreiging van gezondheid en groeiend bewustzijn van het belang van een groene leefomgeving zullen het debat mede beïnvloeden.

vrijdag 16 maart 2018

21 maart 2018, van politiek naar democratie

Uit de rubriek opinie van het Eindhovens Dagblad. Mario van Hamersveld en Harry Janssen zijn beiden voormalig extern voorzitter van de Rekenkamer Eindhoven. Zij vinden dat de werkwijzen van de lokale democratie te veel verankerd zijn in de praktijk van gisteren.


Lokale democratie

Politici en ambtenaren in veel gemeenten zijn vooral met zichzelf bezig, zo lijkt het. De griffier van Almere constateerde bij het afscheid van zijn collega in Eindhoven 'dat er een leeg midden is ontstaan in het lokaal publiek domein'.

Er moet hard gewerkt worden 'om de lokale democratie een eigentijdse betekenis te geven'.


Minder politiek, meer democratie

Onlangs stelde oud-ombudsman Brenninkmeijer dat burgers minder behoefte hebben aan politiek, maar meer aan democratie. Sommigen wensen meer toekomstgerichtheid. Men wil ook een 'experimenteel bestuur': doorlopend vooruit, stap voor stap.

Democratie

De vraag is: hoe brengen we democratie weer naar de samenleving?

Hoe plaatsen we de burger terug in het midden van de publieke ruimte? 

Wezenlijk is wat voor stad/dorp we willen zijn. Het wordt tijd nadrukkelijk de verbinding te zoeken met de burger. Met als doel een meer evenwichtige, rechtvaardigere samenleving, waarin maatschappelijke behoeften en solidariteit meer centraal staan. Ons uitgangspunt is dat de rol van de lokale overheid minder bepalend wordt.

Die rol wordt meer faciliterend: de overheid als creatieve mede-vormgever van een moderne netwerksamenleving.


Lange termijn visie

Meer openbaar debat is dringend gewenst. Wederzijds respect en het ingaan op verschillen bepalen de kwaliteit van samen spreken, samen denken en handelen.

Er is vooral een langetermijnvisie nodig: waar willen we met onze stad/ons dorp naartoe. 

Vanuit een perspectief van tien jaren kunnen wij nadrukkelijk vaststellen welke aandacht wordt gegeven aan thema's als werk, duurzaamheid, zorg, veiligheid, onderwijs, cultuur en mobiliteit.

Coalitie timmert dicht

Het coalitieakkoord moet anders. Partijen die elkaar na de verkiezingen vinden, sluiten doorgaans een akkoord voor vier jaar. Hoe minder vertrouwen, hoe dikker het coalitieakkoord. Dit heeft nadelige gevolgen.

De fractiediscipline (allemaal hetzelfde stemmen) werkt verlammend, de oppositie komt niet meer aan bod omdat alles is dichtgetimmerd. Voor de burger is het lastig om nog invloed uit te oefenen.


Hoofdlijnen

Het ligt voor de hand dat partijen een akkoord op hoofdlijnen maken vanuit het langere termijn perspectief . Onvoorziene zaken zijn dan beter inpasbaar. Belangrijk daarbij is elkaar meer vrijheid te geven bij besluitvorming - een afgewezen voorstel hoeft niet direct consequenties te hebben voor de betrokkenen.

Wethouders

Dan de keuze van de wethouders. Het is in steden/dorpen kennelijk een probleem om goede bestuurders te vinden binnen de eigen lokale partijgelederen. Burgers vinden het belangrijk dat bestuurders uit de lokale gemeenschap komen. Mogelijk lukt dit als het lidmaatschap van een partij als vereiste wordt losgelaten.

Controle en verantwoording

Tenslotte controle en verantwoording. De belangstelling van het 'doorsnee raadslid' gaat veelal niet zo zeer uit naar controle op de uitvoering van het overeengekomen beleid. Afgezien van het feit dat men zich dus op dit gebied kan onderscheiden (tip!), leert de ervaring dat dit noodzakelijk is.

Ook wordt gepleit voor het meer betrekken van burgers en organisaties bij verantwoording.


Democratische lente?

Hoe verder? De traditionele politieke verlanglijstjes kunnen van tafel.

Laat men zich na 21 maart vooral bezinnen, samen met de inwoners, over thema's als: wat voor gemeente willen we zijn? Wat willen we met de gemeente bereiken? Hoe wordt verbinding met de burgers ontwikkeld? 

Het resultaat daarvan kan een manifest zijn voor onze lokale democratie. Dat kan gehanteerd worden bij meer gedetailleerde planvorming op langere termijn van de gemeente, door de gemeente.

De vraag wordt: hobbelen we door op de oude weg of komt er een nieuwe democratische lente?


Bron: Eindhovens Dagblad; Opinie; 16 maart 2018

PS: Deze noodkreet uit Eindhoven past een op een op het bestuur van de gemeente Deurne. 

Laat het bestuur van Deurne ook proberen een nieuwe, democratische weg in te slaan. Een bestuur dat los staat van inwoners en niet op zoek is naar echte democratie kan de komende vier jaar weinig voor de inwoners betekenen. Laat de nieuwe leden van de gemeenteraad, los van vertegenwoordigers van de politiek, beginnen met een diepgaande discussie over ‘nieuwe democratie’, voordat begonnen wordt met eventuele coalitie besprekingen.

Intensieve melkveehouderij is eindig zegt Veerman

De intensieve melkveehouderij heeft een problematische toekomst in het verschiet. Dat zei oud-landbouwminister Cees Veerman woensdag op het Friese Landbouwcongres in Heerenveen.


Draagvlak

Het verminderende maatschappelijke draagvlak voor grote stallen ziet hij als een van de aanleidingen hiervoor. Daarnaast denkt hij dat technische maatregelen op een bepaald moment niet meer toereikend zijn om problemen met geuroverlast en milieu de baas te blijven. “Financieel is het ook niet meer mogelijk om het rendabel te maken.”

Grondgebonden boeren

Intensief boeren vraagt daarnaast volgens Veerman te veel van de bodem. “Grondgebonden boeren, met het in acht nemen van de natuur, daar ligt de oplossing”, denkt Veerman.

“Die oplossing ligt bij de jonge innovatieve boeren, die kunnen het voortouw nemen. 

Maar dat betekent niet dat je de rest moet vergeten. Er zullen wat centen bij moeten om dit mogelijk te maken.”


Hectares en staarten tellen

Over grondgebondenheid in de veehouderij was Veerman duidelijk. “Dat moet niet door middel van allerlei bureaucratische regelingen rondom stikstof of fosfaat. Gewoon hectares en staarten tellen.”

Bron: Boerderij; 14 maart 2018

PS: Veel kandidaten voor de gemeenteraad van Deurne zijn het eens met Veerman. 

De vraag voor de komende vier jaar is wie Deurne gaan besturen. Zijn het de individuele leden van de gemeenteraad of de politieke partijen?

donderdag 15 maart 2018

Samen krijgen we de markt wel klein

Hoewel de politiek erin blijft geloven, is vrije marktwerking in de publieke sector  zelden een succes. Maar er is hoop. We kunnen als burgers het tij keren. Recent verscheen een boek: “Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u, over dertig jaar marktwerking in Nederland”.


Het spoor

Om marktwerking op het spoor mogelijk te maken, werd het spoor gesplitst in aparte bedrijven voor vervoer (NS) en spoorbeheer (ProRail). Marktwerking, zo was de gedachte, zou het spoor juist goedkoper, beter en efficiënter maken. Waar machinisten en stationschefs voor de splitsing desnoods zelf met gasbranders wissels ontdooiden, is dat sinds de splitsing niet langer toegestaan.

Omwille van het politieke ideaal van een open spoormarkt, is een organisatorische puinhoop gecreëerd waarin het spoorpersoneel onmachtig is de winterchaos te bestrijden.


Privatisering

Sinds eind jaren tachtig (vorige eeuw) hebben we in Nederland maar liefst 186 overheidsdiensten verzelfstandigd, waaronder NS en ProRail. Daarbovenop zijn nog eens 63 publieke diensten geprivatiseerd. Maar de belofte van goedkoper en beter, werd zelden waargemaakt.

Ondernemerschap

Een directeur van een ziekenhuis moest verpleegkundigen ontslaan om voldoende budget vrij te kunnen maken om extra administratief personeel aan te nemen. Die extra boekhouders waren nodig om te kunnen bewijzen dat zijn budget besteed werd aan nuttige zorg voor zijn patiënten.
Er zijn duizenden producten en diensten die zich perfect lenen voor de vrije markt. Mannen als Gerard Heineken, Anton Philips en Albert Heijn hadden geen aansporing van de overheid nodig om zich te storten op de productie van bier, lampen en de handel in voedsel.

Politiek en bestuurders

Politieke leiders zijn de afgelopen dertig jaar gaan geloven dat we de overheid niet langer nodig hebben om publieke diensten te runnen. Maar de belangrijke les is dat het ideaal van vrije marktwerking in de publieke sector meestal spaak loopt op praktische details.

In plaats van publieke diensten efficiënter te maken, werkt het marktdenken bureaucratie juist in de hand en nemen de kosten toe.


Ideologische luiheid

Neem het huidige regeerakkoord. De oplossing van Rutte-III om de problemen met marktwerking op het spoor op te lossen, is het introduceren van meer marktwerking op het spoor. Een mogelijke verklaring voor de onwil van een meerderheid in ons parlement om de standpunten over marktwerking in de publieke sector aan te passen ligt in effectief lobbywerk van bedrijven die goed verdienen aan marktwerking in de publieke sector.

Maar de onwil van politici om hun standpunten aan te passen aan de realiteit, wordt bovenal ingegeven door 'ideologische luiheid'.


Hoopvol

Een meerderheid van onze politici mag dan nog onwillig zijn om afstand te nemen van het idee dat de markt beter in staat is publieke diensten te runnen dan de overheid, ze zijn wel gevoelig voor concrete wensenlijstjes van burgers met een brede achterban. In het voorjaar van 2015 ging een groepje boze huisartsen naar het ministerie van Volksgezondheid met eisen waar geen zinnig mens tegen kon zijn. Ze wilden minder bureaucratie, om meer tijd te hebben voor hun patiënten. Bijna driekwart van de Nederlandse huisartsen stond achter de petitie.

De huisartsen mengden zich niet in het ideologische debat over zin en onzin van marktwerking in de publieke sector. Ze vroegen simpelweg om meer tijd om te kunnen zorgen voor hun patiënten.


Acties
We zullen onze diensten weer terug moeten grijpen. In navolging van activisten als protesterende huisartsen, moeten meer burgers die worstelen met de gevolgen van doorgeschoten marktwerking de handen ineenslaan. Samen keren we het tij. De bal ligt bij ons.


Bron: De Volkskrant; 16 februari 2018

woensdag 14 maart 2018

Politie treedt op tegen mestfraude

Het milieuteam van de politie in de eenheid Oost-Brabant heeft op 13 maart 2018 op meerdere plaatsen in het land beslag gelegd op 35 vrachtwagencombinaties en enkele personenauto’s van een mesthandelaar uit de Brabantse Kempen. De handelaar wordt verdacht van stelselmatige mestfraude.

Het gaat om een gecoördineerde actie van het OM, de NVWA, Politie, Douane en ILT, onder leiding van het Functioneel parket.


Illegaal handelen

In november 2016 is er al eerder door de verschillende overheidsdiensten een bezoek gebracht aan het bedrijf in het kader van een ander strafrechtelijk onderzoek. Het vermoeden is dat de verdachte daarna gewoon door is gegaan met frauderen. Niet alle mest die zou zijn getransporteerd zou in de administratie verwerkt zijn. De transporteur wordt verdacht van valsheid in geschrift en overtreding van de meststoffenwet. Bij het onderzoek in het bedrijf werd ten behoeve van het vervolgonderzoek administratie in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat het bedrijf een financieel voordeel uit illegaal handelen heeft verkregen. Het financiële onderzoek is nog in volle gang.

Misdaad niet mag lonen


Vrachtwagens van de weg

Op diverse plekken in het land zijn vrachtwagens van de transporteur langs de kant gezet en chauffeurs van tientallen andere nog rondrijdende vrachtwagens werden gesommeerd hun wagens op een bepaalde locatie over te dragen. Zij zijn verplicht dat te doen. Er is beslag gelegd op al deze voertuigen. Het bedrijf wordt er verder van verdacht  op grote schaal illegaal gebruik te maken van zgn. ‘rode diesel’. Dit is goedkopere landbouwbrandstof die door het bedrijf gebruikt werd voor normaal vrachttransport. Door medewerkers van de douane wordt hier verder onderzoek naar gedaan. Verder zou het bedrijf zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan overbelading van vrachtwagens en zou de arbeidstijdenwet veelvuldig zijn overtreden.

Ondermijning van de samenleving

Te hoge fosfaatgehaltes en stikstofgehaltes in de bodem vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater en de waterwinning. Daarnaast zijn er risico’s voor dier- en volksgezondheid indien bacteriën en ziektekiemen niet op juiste wijze uit organische stoffen (zoals dierlijke mest) gehaald worden. Het is onwenselijk dat die mest verspreid wordt op het land waar vervolgens andere koeien grazen of voedsel verbouwd wordt.

Fraude met mest en afvalstoffen ondermijnt het stelsel van afspraken die we in internationaal verband gemaakt hebben over mest. Het zorgt voor concurrentievervalsing. 


De overheid

Fraude met mest kan leiden tot overbemesting en dit zet het behalen van milieudoelen onder druk. 

Door te frauderen met mest en afvalstromen, kan veel geld verdiend worden. Voor de verwerking van afval moet betaald worden, terwijl met de afzet van mest geld verdiend kan worden. Er kan verwevenheid tussen onder- en bovenwereld ontstaan, met alle risico’s van dien: de samenleving raakt gecorrumpeerd en wordt van binnen uitgehold.

Dat is onwenselijk en daarom treedt de overheid hiertegen op.

Bron: Politie.nl; 13 maart 2018