donderdag 22 maart 2018

Deurne over 10, 20, 30 jaar

Ook bij de verkiezing voor de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad  drong de boodschap door dat we de aarde niet op moeten eten, maar integendeel moeten beschermen tegen onszelf. 

Deze realiteit wordt voelbaar in de Deurnese politiek en het bestuur van de gemeente. De verkiezingsprogramma’s 2018 van alle politieke partijen in Deurne gingen voor een deel over duurzaamheid, klimaat, platteland, natuur en andere onderwerpen die te maken hebben met de toekomst van Deurne.

Geen van de verkiezingsprogramma's pleitte echter voor een doorbraak in ons denken en doen. Maar de transitie naar een nieuwe toekomst komt zeker en wel binnen redelijk afzienbare tijd. Tegen het einde van de nieuwe gemeenteraad (2022) is de transitie, ook voor kleinere gemeenten, eerste prioriteit geworden.


Politiek en reclame

De campagnes rondom de verkiezingen maakten nog eens duidelijk dat in Deurne de vorm voorlopig wint van de inhoud. Folders, reclameborden, slogans, versierde auto’s, debatten, social media, advertenties, schone beloften, maar te weinig inhoud. Het is zoeken met een waka-waka lichtpuntje om aan de verre horizon iets te  vinden over visie op de toekomst van Deurne. Misschien is dat ook geen taak voor de politiek en moeten andere inwoners het visie-gat meer en meer gaan vullen.

Zeker is zeker

Een ding staat vast: over 30 jaar is Deurne onherkenbaar veranderd en dat wordt op veel kortere termijn al zichtbaar. 

De aanleiding voor de doorbraak komt niet of nauwelijks uit de Deurnese samenleving. De doorbraak in Deurne hangt samen met aardverschuivingen elders in Nederland, Europa en de rest van de wereld.

Signalen over grote veranderingen komen van buiten, maar zullen aanzienlijke  gevolgen hebben voor de gemeente Deurne en haar inwoners.


Voorbeelden

Enkele veranderingen in de periode tot 2050 die nu al zichtbaar zijn.
Veel minder afstand tussen arm en rijk
Afscheid van het gas
Alle vervoer wordt elektrisch
Einde van de meeste vormen van grootschalige industriële landbouw
Aarde en zon worden de grootste energie leveranciers
Vliegreizen en vlees worden veel duurder
Alle nieuwe woningen worden energie neutraal
Meer en veel sterkere natuur; spectaculaire verbetering van biodiversiteit
Veel nieuwe initiatieven voor kleinschalige activiteit, onder meer productie van voedsel en ambachtelijk ondernemerschap
Heropleving van kunst en cultuur
Nieuwe vormen van politiek en bestuur; van partijen naar beweging en netwerken; besturen door verbinding
Sterke toename van bestuurlijke initiatieven buiten de politiek
Volksverschuivingen als gevolg van droogte en andere natuurrampen
Informatie vervangt het reizen als middel om de wereld kleiner te maken
Ingrijpende innovaties in zorg en onderwijs 

Al deze veranderingen hebben nu al betekenis voor het bestuur van de gemeente Deurne.


Het nieuwe Deurne

Deurne neemt definitief afscheid van het agrarische verleden. Deurne als boerendorp wordt Deurne als woon-, leer-, speel-, werk- en recreatiedorp. Steeds meer mensen ontvluchten de drukte en zoeken een woonplek in een meer landelijke omgeving, bijvoorbeeld in Deurne. De kern van grootschalige economische bedrijvigheid ligt buiten Deurne, in een deel van de omgeving van Eindhoven, Helmond en Venlo.  Deurne heeft geen ambitie om grootschalige industriële- of logistieke bedrijven binnen te halen. Nieuwe bedrijven leggen in Deurne een examen van duurzaamheid af. Natuur is ook in Deurne steeds belangrijker. Deurne wordt met schoon en frequent transport verbonden met centra van werken en leren. In het centrum vullen wonen, kopen, horeca, cultuur, natuur elkaar aan in een creatieve, groene omgeving.

Sturen van de ontwikkeling

Deurne staat niet alleen in het grote veranderingsproces van de 21ste eeuw. Integendeel. Initiatieven voor verandering komen bijna allemaal van bronnen buiten het dorp. Besturen is vooruitzien. Bij het besturen van het dorp worden kundige en betrokken inwoners steeds meer ingeschakeld.  Ze dienen als oren en ogen bij het binnenhalen van informatie uit rijke bronnen buiten de gemeente.

De nieuwe democratie ontwaakt. Inwoners worden continu ingeschakeld en niet slechts een keer per vier jaar. Er komt een einde aan de weinig productieve machtsstrijd van politieke partijen. Besturen wordt professioneler en komt dichter bij de inwoners. 


De rol van informatie

Bronnen van informatie zijn steeds meer toegankelijk voor alle inwoners. Informatie over ontwikkelingen in de wereld zijn onderdeel van continu leren op alle niveaus. Inwoners worden gestimuleerd  zich breed op te stellen in een wereld vol verandering. Informatie wordt in open, eerlijke processen gebruikt om in nieuwe overlegstructuren in buurten, gemeenten, provincies, waterschappen en landelijk mee te werken aan de vormgeving van de toekomst.

Duurzaam Deurne nieuws

Er komt een einde aan de rol van Duurzaam Deurne nieuws, actief vanaf eind 2013.

Meer en meer Inwoners nemen initiatieven om ontwikkelingen, afkomstig uit de wereld buiten Deurne, los van politiek en bestuur, naar binnen te brengen. 

Tijdelijke netwerken van min of meer gelijkgestemden nemen de rol over van meer formele organisaties met statuten, leden en jaarvergaderingen.

Deurne maakt steeds meer gebruik van de mogelijkheden van de mensen die er wonen, leren en werken. Dat is democratie. Dat is de bron van duurzame ontwikkeling.


Bedankt

Heel veel dank aan de velen die een rol speelden in het opsporen, binnenbrengen, vormgeven en aanbieden van heel veel informatie via Duurzaam Deurne nieuws.

Die activiteit zal in nieuwe vormen en via nieuwe processen doorgaan en alleen maar groeien en meer invloed krijgen op bestuur en inwoners in de komende jaren. 

Niet alleen in Deurne, maar in veel woongemeenschappen binnen en buiten Nederland. Duurzaam Deurne nieuws was een tijdelijk overgangsverschijnsel.

dinsdag 20 maart 2018

Zin en onzin van politiek en politieke debatten

Maandagavond 19 maart 2018 gingen vertegenwoordigers van de politieke partijen in Deurne weer met elkaar in debat. Op het podium een vrouw en zes mannen. Het onderwerp was veehouderij in Deurne en gevolgen van die veehouderij voor de inwoners. In het Eindhovens Dagblad staat een dag later een artikeltje over het debat met als titel: “Eindelijk gif in Deurnes debat”.

De ongeveer 200 aanwezigen, veelal verbonden aan politieke partijen, werden niet echt veel wijzer over de bedoelingen en inzet van de Deurnese politieke partijen. Wel was er veel te leren over stijl, integriteit en mentaliteit van die partijen.


Mosterd na de maaltijd

Voor de oplettende aspirant kiezer viel er weinig te leren. Het is de vraag of dat ook de bedoeling was. De avond was perfect georganiseerd door de ‘Vereniging ter bevordering van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu’, ook wel Stopdestank genoemd, maar sommige politieke partijen hadden demonstratief weinig zin in echte discussies met de andere partijen, waren onvoldoende geïnformeerd voor deelname aan  een inhoudelijk debat of verloren zich in eindeloos om de hete brij heen draaien.

Waarom een verkiezing?

De bedoeling van de verkiezing is dat Deurne voor de komende vier jaar een gemeenteraad krijgt die bezet is door kundige, gemotiveerde raadsleden.

Debatten als deze maken duidelijk dat het de meeste politieke partijen alleen gaat om politieke macht via deelname aan een coalitie en verbondenheid met eigen wethouders. 

In de periode 2018-2022 wordt Deurne wederom nauwelijks bestuurd door de leden van de raad, maar vooral door politieke partijen die allemaal hun eigen beeld hebben over de toekomst van Deurne en elkaar het licht in de ogen vaak niet gunnen.

Economie

De deelnemers aan het debat werden uitgedaagd duidelijke uitspraken te doen, onder andere door te reageren op stellingen.

Over één stelling leken de debaters het met elkaar eens te zijn. De stelling luidde: “Bij het nemen van beslissingen over veehouderij is de gezondheid van de inwoners altijd belangrijker dan de economie”. Alle zeven partijen gaven met een groene kaart aan het volledig eens te zijn met deze stelling.

Over inhoud en betekenis van het begrip economie werd helaas niet gediscussieerd. De vreugde over de eensgezindheid duurde kort. Want met eensgezindheid win je geen stemmen.

Verschillen tussen partijen?

‘Stopdestank’ had de avond inderdaad erg goed voorbereid. Zo was er een overzicht van uitspraken over ‘Deurne en veehouderij’ zoals vermeld in de verkiezingsprogramma’s. Ook hadden fractieleiders van de zeven partijen inhoudelijk gereageerd op vragen van ‘Stopdestank’. Alle partijen waren het eens over één ding: “De veehouderij zoals die in Deurne in tientallen jaren is gegroeid, is een groot probleem”. Minder eens en soms volkomen oneens zijn de partijen over de oplossingen.

Tijdens het debat werd meer gepraat dan geluisterd en oplossingen kwamen dan ook niet dichterbij.

Sommige sprekers verloren zich in het opsommen van bureaucratische onmogelijkheden en het aanduiden van de beperkte invloed van het bestuur van Deurne Waarschijnlijk een tactiek om actie te kunnen ontlopen. 

Ook werd heel verschillend gedacht over de financiering van oplossingen voor gegroeide situaties. Over schuldigen werd al helemaal niet gesproken. Taboe!

Politiek en stijl

Nóg opvallender dan het verschil in inhoud, was het verschil in stijl en gedrag van de deelnemers aan het debat. Gelukkig demonstreerden de meeste deelnemers dat bestuurlijke integriteit hun uitgangspunt is. Hun opstelling in het debat werd gekenmerkt door eerlijkheid, betrouwbaarheid, transparantie. Helaas vertrouwden sommige deelnemers meer op handigheid, sluwheid, bewandelen van zijwegen en soms zelfs regelrechte botheid.

Het vertrouwen in de politiek en in beoefenaars van politiek zal bij aanwezigen niet veel groter zijn geworden.


Zin en onzin

Politieke debatten hebben zeker zin, ook in Deurne. Maar dan moeten politieke deelnemers bereid zijn echt inhoudelijk te debatteren, respect te tonen voor verschillen, het verschaffen van duidelijkheid als uitgangspunt te zien en aan het debat deel te nemen met als doel de kiezers te helpen in hun voorbereiding op het zetten van de rode stip.

Het vertrouwen in de Deurnese politiek en de publieke belangstelling voor de rol van de politiek zal bij veel aanwezigen bij dit debat niet groter zijn geworden. Politieke partijen in Deurne hebben al weinig aanhangers / leden en dat zal na deze avond niet veel anders worden.


Buiten de politiek

Ingrijpende veranderingen zijn niet op korte termijn te verwachten van de meerderheid van de politieke partijen. Gelukkig gebeurt er in Deurne veel en steeds meer buiten de politieke arena. In Deurne bestaan tientallen niet-politieke groepjes en organisaties die  bezig zijn met de toekomst van de gemeente. Veel van die groepjes zijn beter en breder geïnformeerd dan de meeste politieke partijen.

Ook, en dat is een heel belangrijk verschil, veranderaars buiten de politiek zijn anders gemotiveerd. Minder politiek, minder op macht georiënteerd, meer ter zake doende en veel dichter, echter en authentieker op de inwoners gericht. Deurne en de politiek in Deurne gaan schokkende tijden tegemoet. 


Minister wil een strengere screening voor wethouders

Kandidaat-wethouders moeten een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen. En gemeenten moeten wethouders vooraf beter kunnen controleren. Dat schrijft minister Ollongren aan de Tweede Kamer.


VOG verplicht

Kandidaat-wethouders worden voortaan alleen nog benoemd als zij een verklaring omtrent het gedrag kunnen overleggen. Zo’n VOG is nu voor wethouders niet verplicht. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil daarom de Gemeentewet wijzigen, schrijft ze maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Integriteit

De minister neemt ook nog andere maatregelen om de integriteit van het lokaal bestuur te bevorderen. Het lokaal bestuur functioneert volgens haar in het algemeen goed en dus zijn haar maatregelen vooral bedoeld „om incidenten te voorkomen”.

Basistoets

Zo wil Ollongren een ‘basistoets integriteit’. Dit is een analyse die gemeenten voor de benoeming van wethouders kunnen uitvoeren, om risico’s op zaken als corruptie en belangenverstrengeling aan het licht te brengen. Gemeenten schakelen nu soms al bureaus in voor integriteitsonderzoek, maar deze bureaus hanteren volgens het ministerie „verschillende standaarden”. De landelijke basistoets wordt niet wettelijk verplicht, gemeenten mogen zelf bepalen of ze het instrument gebruiken.


Meer macht voor de burgemeester

Wat Ollongren betreft wordt ook de positie van de burgemeester versterkt. Hij is sinds twee jaar wettelijk verantwoordelijk voor het bevorderen van de integriteit in de gemeente, maar mist bevoegdheden daarvoor.

Zo kan de burgemeester de benoeming van een wethouder die hij niet vertrouwt niet tegenhouden; dat kan alleen de gemeenteraad. 


Gemeenteraad

In het plan van Ollongren houdt de gemeenteraad het laatste woord over benoemingen. Wel gaat de minister onderzoeken of de commissaris van de koning of de minister zelf een grotere rol moeten krijgen bij een conflict. Ollongren denkt daarbij aan wettelijk vastleggen van het recht van een commissaris van de koning collegevergaderingen bij te wonen en gemeentelijke documenten in te zien. Ook werkt ze aan een landelijke commissie die de burgemeester bij integriteitsvraagstukken kan ondersteunen.

Raadsleden

Kandidaat-raadsleden hoeven wat de minister betreft niet verplicht een VOG te overleggen. Dit is volgens Ollongren in strijd met het passief kiesrecht.

Sommige politieke partijen vragen al wel een VOG van hun kandidaat-raadsleden.


De minister bekijkt ook nog of er meer redenen zijn een raadslid te kunnen schorsen dan alleen belangenverstrengeling.

Bron: NRC; 19 maart 2018


zondag 18 maart 2018

Volksgezondheid, leefbaarheid en milieu

Sommige politieke partijen in Deurne besteden in hun verkiezingsprogramma min of meer aandacht aan deze thema's in samenhang met landbouw en veehouderij. Geen enkele partij is daar echter zo intensief bij betrokken als Stopdestank, vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu. 


Verkiezing

Bij de verkiezing op 21 maart 2018 speelt de toekomst van landbouw en veeteelt in Deurne wel een hoofdrol. De reden is dat Deurne van oudsher een boerendorp is en vooral bekend is om de enorme concentratie van intensieve veebedrijven anno 2018. Het is moeilijk afscheid te nemen van dit verleden, ook al is de bedreiging van deze concentratie voor gezondheid, leefbaarheid en milieu erg groot.

Inwoners hebben allemaal dagelijks met het thema te maken.


Debat

Stopdestank organiseert, in aanloop naar de verkiezing, ‘Het Grote Landbouwdebat’ op maandag 19 maart, 20.00 uur in Zalen van Bussel. De lijsttrekkers van alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezing voor de gemeenteraad op 21 maart, nemen met hun lijsttrekkers deel aan dit debat.

Voorbereiding

Stopdestank vroeg alle politieke partijen om hun plannen op het gebied van veehouderij en buitengebied samen te vatten. Alle partijen reageerden positief op deze uitnodiging. De resultaten zijn gepubliceerd in ledenbrief 70 van Stopdestank. Samenvattend:
DOE! - Positieve energie in het landelijke gebied
Deurne NU - Ondernemen
VVD Deurne staat voor iedereen die vooruit wil
CDA - Buitengebied
PA/GL - Wij willen afbouw van de intensieve veehouderij
BTD - Naar een gezonde democratie
PvdA - Onze veehouderij

Interviews met lijsttrekkers

Bovendien nodigde Stopdestank de lijsttrekkers uit voor een interview. Ze gingen allemaal op deze uitnodiging in. De resultaten, met enige opmerkelijke uitspraken, staan in ledenbrief 71 van Stopdestank.

Het debat

Het ‘Grote Landbouw Debat’ op maandag 19 maart 2018 wordt gehouden in Zalen van Bussel, Debatleider is Selcuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie. Iedereen is welkom. Deelname is gratis.

De toekomst van Deurne

Voor de inwoners van Deurne is de toekomst van landbouw en veehouderij in Deurne van het grootste belang. Meer dan ooit wordt die toekomst mede bepaald door grote veranderingen die van buiten op ons af komen. 

Opwarming van de aarde, klimaatverandering, veranderende voedselgewoonten,  toenemende kennis over bedreiging van gezondheid en groeiend bewustzijn van het belang van een groene leefomgeving zullen het debat mede beïnvloeden.

vrijdag 16 maart 2018

21 maart 2018, van politiek naar democratie

Uit de rubriek opinie van het Eindhovens Dagblad. Mario van Hamersveld en Harry Janssen zijn beiden voormalig extern voorzitter van de Rekenkamer Eindhoven. Zij vinden dat de werkwijzen van de lokale democratie te veel verankerd zijn in de praktijk van gisteren.


Lokale democratie

Politici en ambtenaren in veel gemeenten zijn vooral met zichzelf bezig, zo lijkt het. De griffier van Almere constateerde bij het afscheid van zijn collega in Eindhoven 'dat er een leeg midden is ontstaan in het lokaal publiek domein'.

Er moet hard gewerkt worden 'om de lokale democratie een eigentijdse betekenis te geven'.


Minder politiek, meer democratie

Onlangs stelde oud-ombudsman Brenninkmeijer dat burgers minder behoefte hebben aan politiek, maar meer aan democratie. Sommigen wensen meer toekomstgerichtheid. Men wil ook een 'experimenteel bestuur': doorlopend vooruit, stap voor stap.

Democratie

De vraag is: hoe brengen we democratie weer naar de samenleving?

Hoe plaatsen we de burger terug in het midden van de publieke ruimte? 

Wezenlijk is wat voor stad/dorp we willen zijn. Het wordt tijd nadrukkelijk de verbinding te zoeken met de burger. Met als doel een meer evenwichtige, rechtvaardigere samenleving, waarin maatschappelijke behoeften en solidariteit meer centraal staan. Ons uitgangspunt is dat de rol van de lokale overheid minder bepalend wordt.

Die rol wordt meer faciliterend: de overheid als creatieve mede-vormgever van een moderne netwerksamenleving.


Lange termijn visie

Meer openbaar debat is dringend gewenst. Wederzijds respect en het ingaan op verschillen bepalen de kwaliteit van samen spreken, samen denken en handelen.

Er is vooral een langetermijnvisie nodig: waar willen we met onze stad/ons dorp naartoe. 

Vanuit een perspectief van tien jaren kunnen wij nadrukkelijk vaststellen welke aandacht wordt gegeven aan thema's als werk, duurzaamheid, zorg, veiligheid, onderwijs, cultuur en mobiliteit.

Coalitie timmert dicht

Het coalitieakkoord moet anders. Partijen die elkaar na de verkiezingen vinden, sluiten doorgaans een akkoord voor vier jaar. Hoe minder vertrouwen, hoe dikker het coalitieakkoord. Dit heeft nadelige gevolgen.

De fractiediscipline (allemaal hetzelfde stemmen) werkt verlammend, de oppositie komt niet meer aan bod omdat alles is dichtgetimmerd. Voor de burger is het lastig om nog invloed uit te oefenen.


Hoofdlijnen

Het ligt voor de hand dat partijen een akkoord op hoofdlijnen maken vanuit het langere termijn perspectief . Onvoorziene zaken zijn dan beter inpasbaar. Belangrijk daarbij is elkaar meer vrijheid te geven bij besluitvorming - een afgewezen voorstel hoeft niet direct consequenties te hebben voor de betrokkenen.

Wethouders

Dan de keuze van de wethouders. Het is in steden/dorpen kennelijk een probleem om goede bestuurders te vinden binnen de eigen lokale partijgelederen. Burgers vinden het belangrijk dat bestuurders uit de lokale gemeenschap komen. Mogelijk lukt dit als het lidmaatschap van een partij als vereiste wordt losgelaten.

Controle en verantwoording

Tenslotte controle en verantwoording. De belangstelling van het 'doorsnee raadslid' gaat veelal niet zo zeer uit naar controle op de uitvoering van het overeengekomen beleid. Afgezien van het feit dat men zich dus op dit gebied kan onderscheiden (tip!), leert de ervaring dat dit noodzakelijk is.

Ook wordt gepleit voor het meer betrekken van burgers en organisaties bij verantwoording.


Democratische lente?

Hoe verder? De traditionele politieke verlanglijstjes kunnen van tafel.

Laat men zich na 21 maart vooral bezinnen, samen met de inwoners, over thema's als: wat voor gemeente willen we zijn? Wat willen we met de gemeente bereiken? Hoe wordt verbinding met de burgers ontwikkeld? 

Het resultaat daarvan kan een manifest zijn voor onze lokale democratie. Dat kan gehanteerd worden bij meer gedetailleerde planvorming op langere termijn van de gemeente, door de gemeente.

De vraag wordt: hobbelen we door op de oude weg of komt er een nieuwe democratische lente?


Bron: Eindhovens Dagblad; Opinie; 16 maart 2018

PS: Deze noodkreet uit Eindhoven past een op een op het bestuur van de gemeente Deurne. 

Laat het bestuur van Deurne ook proberen een nieuwe, democratische weg in te slaan. Een bestuur dat los staat van inwoners en niet op zoek is naar echte democratie kan de komende vier jaar weinig voor de inwoners betekenen. Laat de nieuwe leden van de gemeenteraad, los van vertegenwoordigers van de politiek, beginnen met een diepgaande discussie over ‘nieuwe democratie’, voordat begonnen wordt met eventuele coalitie besprekingen.